Środa, 4 października 2023r. | Imieniny: Rozalii, Edwina, Franciszka
Pokaż menu

Dodatek mieszkaniowy formą wsparcia dla naszych mieszkańców  

27 kwietnia, 2020
 • W dobie obecnej pandemii oraz niepewnej sytuacji na rynku pracy, przypominamy naszym mieszkańcom o możliwości ubiegania się o dodatki mieszkaniowe. Poniżej podajemy ogólne zasady przyznawania tej formy pomocy oraz niezbędne dokumenty jakie należy złożyć celem otrzymania wsparcia.
   

  Uprawnieni do otrzymania dodatków mieszkaniowych

  Uprawnienia do dodatków mieszkaniowych przysługują osobą spełniającym równocześnie 3 kryteria określone w ustawie o dodatkach mieszkaniowych:

  1. Wnioskodawca posiada tytuł prawny do zajmowanego lokalu,

  2. Dochód gospodarstwa nie przekracza kryterium określonego w ustawie o dodatkach mieszkaniowych,

  3. Powierzchnia zajmowanego lokalu mieści się w granicach norm ustawowych,

  DODATEK MIESZKANIOWY PRZYSŁUGUJE:

  • najemcom oraz podnajemcom lokali mieszkalnych,

  • osoba mieszkającym w lokalach mieszkalnych, do których przysługuje im spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego,

  • osobom zajmującym lokale mieszkalne w budynkach stanowiących ich własność i właścicielom samodzielnych lokali mieszkalnych,

  • innym osobom mającym tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego i ponoszącym wydatki związane z jego zajmowaniem,

  • osobom zajmującym lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, oczekującym na przysługujący im lokal zamienny lub socjalny.

  DOCHÓD

  Za dochód uważa się wszelkie przychody po odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz po odliczeniu składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe , określonych w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych, chyba że zostały już zaliczone do kosztów uzyskania przychodu. Dodatek mieszkaniowy przysługuje wnioskodawcy, jeżeli średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego nie przekracza 175% najniższej emerytury obowiązującej w dniu złożenia wniosku w gospodarstwie jednoosobowym i 125% tej kwoty w gospodarstwie wieloosobowym.

   

  Od dnia 1 marca 2020 roku obowiązują nowe kryteria dochodowe brutto do obliczania wysokości dodatku mieszkaniowego:

  1)      dochód na jednego członka rodziny w gospodarstwie wieloosobowym (125% najniższej emerytury)  – 1500,00 zł,

  2)      dochód na jednego członka rodziny w gospodarstwie jednoosobowym (175% najniższej emerytury) – 2100,00 zł.

   

  Do dochodu nie wlicza się:

  • dodatków dla sierot zupełnych,

  • zasiłków pielęgnacyjnych z MOPS

  • zasiłków okresowych z pomocy społecznej

  • jednorazowych świadczeń pieniężnych i świadczeń w naturze z pomocy społecznej

  • dodatku mieszkaniowego,

  • świadczeń pomocy materialnej dla uczniów,

  • jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka,

  • dodatku z tytułu urodzenia dziecka,

  • pomocy w zakresie dożywiania

  Dochód z prowadzenia gospodarstwa rolnego ustala się na podstawie powierzchni gruntów w hektarach przeliczeniowych i przeciętnego dochodu z 1 ha przeliczeniowego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie wysokości przeciętnego dochodu z prac w indywidualnych gospodarstwach rolnych (Dz.u. z 2006r. Nr 136, poz 969, z późn. zm.)

  POWIERZCHNIA MIESZKANIA

  Powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego, w którym znajduje się jeden lokal mieszkalny w przeliczeniu na liczbę członków gospodarstwa domowego nie może przekraczać:

  • 35m2 + 30 % = 45,50 m2 - 1 osoba

  • 40m2 + 30 % = 52,00 m2 - 2 osób

  • 45m2 + 30 % = 58,50 m2 - 3 osób

  • 55m2 + 30 % = 71,50 m2 - 4 osób

  • 65m2 + 30 % = 84,50 m2 - 5 osób

  • 70m2 + 30% = 91,00 m2 - 6 osób

  Jeżeli w lokalu mieszkalnym większej liczby osób dla każdej kolejnej osoby zwiększa się normatywną powierzchnię tego lokalu o 5 m2.

  Normatywną powierzchnię powiększa się o 15m2, jeżeli w lokalu mieszkalnym zamieszkuje osoba niepełnosprawna poruszająca się na wózku lub osoba niepełnosprawna, której niepełnosprawność wymaga zamieszkiwania w oddzielnym pokoju. O wymogu zamieszkiwania w oddzielnym pokoju orzekają Powiatowe Zespoły do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności

  WYDATKI NA MIESZKANIE

  Wysokość dodatku mieszkaniowego stanowi różnicę między wydatkami przypadającymi na normatywną powierzchnię użytkową zajmowanego lokalu mieszkalnego a kwotą stanowiącą wydatki poniesione przez osobę otrzymującą dodatek w wysokości:

  Do wydatków poniesionych przez wnioskodawcę na utrzymanie mieszkania nie wlicza się

  • opłat za gaz przewodowy,

  • energię elektryczna,

  • ubezpieczeń,

  • podatku od nieruchomości,

  • opłat za wieczyste użytkowanie gruntów.

  Dodatku mieszkaniowego nie przyznaje się, jeżeli jego kwota byłaby niższa niż 2% kwoty najniższej emerytury obowiązującej w dniu wydania decyzji.

  WSTRZYMANIE WYPŁATY DODATKU

  W wypadku stwierdzenia, że osoba której przyznano dodatek mieszkaniowy nie opłaca na bieżąco należności za zajmowany lokal mieszkalny, wypłatę dodatku mieszkaniowego wstrzymuje się, w drodze decyzji administracyjnej, do czasu uregulowania zaległości . Jeżeli uregulowanie zaległości nie nastąpi w ciągu 3 miesięcy od dnia wydania decyzji, o której mowa w zdaniu pierwszym decyzja o przyznaniu dodatku mieszkaniowego wygasa. W przypadku uregulowania należności w terminie wyżej określonym wypłaca się dodatek mieszkaniowy za okres, w którym wypłata była wstrzymana.

   

  ZOBACZ RÓWNIEŻ KARTĘ USŁUG DODATKI MIESZKANIOWE

  Dodatek mieszkaniowy formą wsparcia dla naszych mieszkańcówGmina Kalety
Kalety położone są na terenie historycznej ziemi lublinieckiej, z wyjątkiem dzielnic Jędrysek i Truszczyca, po południowej stronie Małej Panwi, które należą do ziemi bytomskiej. Miasto z punktu widzenia fizycznogeograficznego leży na Równinie Opolskiej, nad Małą Panwią. Miasto historycznie przynależy do Górnego Śląska.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Redakcja oraz właściciel Serwisu nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypowiedzi i komentarze publikowane przez użytkowników oraz zastrzega sobie możliwość usunięcia lub edycji komentarzy zawierających treści znieważające lub powszechnie uważane za obelżywe. W momencie dodawania komentarza zapamiętywane zostają adres email oraz adres IP komentującego użytkownika (informacje te nie będa publikowane i wyświetlane).