Niedziela, 3 marca 2024r. | Imieniny: Maryny, Kunegundy, Tycjana
Pokaż menu

Kaletański PSZOK czynny od 11 maja 2020 r.  

05 maja, 2020
 • Informujemy, iż z dniem 11 maja br. ponownie otwarty zostanie PSZOK w Kaletach. Zmianie ulegają natomiast godziny i dni otwarcia PSZOK, a także zasady przyjmowania odpadów. PSZOK będzie czynny:

  - w poniedziałki od godz. 7.30 do godz. 17.00

  – w środy od godz. 7.30 do godz. 15.30 czyli w tych samych godzinach co Urząd Miasta.

  W celu oddania odpadów na PSZOK należy się skontaktować z pracownikiem urzędu miasta pod nr telefonu 34 3527 660 i poinformować o rodzaju odpadów, który dokonuje sprawdzenia czy dana osoba figuruje w systemem gospodarowania odpadami komunalnymi i czy opłata jest regulowana na bieżąco.

  Odpady dostarczone na PSZOK są przyjmowane w ramach stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zgodnie ze złożoną w Urzędzie Miejskim w Kaletach DEKLARACJĄ. PSZOK przyjmuje odpady komunalne tj. odpady powstałe w gospodarstwach domowych. Warunkiem przyjęcia odpadów na PSZOK jest spełnienie następujących warunków:

  1. odpady pochodzą z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Miasta Kalety, dla których została złożona deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

  2. ilość i rodzaj dostarczonych do PSZOK odpadów nie może wskazywać, iż pochodzą one z działalności gospodarczej lub z nieruchomości niezamieszkałej,

  3. odpady dostarczone na PSZOK muszą być posegregowane. Warunkiem przyjęcia odpadów jest brak zaległości z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. PSZOK przyjmuje następujące rodzaje odpadów:

  1) zużyte opony – pochodzące z pojazdów użytkowanych w gospodarstwie domowym, tj. z samochodów osobowych, motocykli, motorowerów, rowerów, wózków rowerowych i inwalidzkich, czterokołowców oraz przyczep do tych pojazdów;

  2) odpady budowlane i rozbiórkowe pochodzące z przebudowy, demontażu lub remontów budynków mieszkalnych - gruz ceglany, betonowy, materiały ceramiczne, drewno, usunięte fragmenty tynku, na wykonanie których nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowę lub rozbiórkę, a także na wykonanie których nie jest wymagane zgłoszenie do administracji budowlano-architektonicznej, przewidziane w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z późn. zm.),

  3) meble i inne odpady wielkogabarytowe – wytworzone w gospodarstwie domowym, tj. łóżka, materace, meble, wózki dziecięce, deski;

  4) inne odpady niebezpieczne w rozumieniu art. 6 ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz. U. 2013 r., poz. 21), w tym: rozpuszczalniki, kwasy, alkalia, odczynniki fotograficzne, środki ochrony roślin, opakowania po farbach, lakierach, baterie i akumulatory, zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne zawierające niebezpieczne składniki (np. świetlówki, żarówki);

  5) bioodpady;

  6) przeterminowane leki;

  7) metal, tworzywa sztuczne i opakowania wielomateriałowe;

  8) szkło;

  9) papier;

  10) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny.

  PSZOK nie przyjmuje:

  1. azbestu,

  2. papy,

  3. wełny mineralnej,

  4. opakowań po materiałach budowlanych,

  5. zespołów okiennych

  6. opon z samochodów ciężarowych i koparek,

  7. części samochodowych (np. zderzaki, reflektory, szyby),

  8. odpadów z remontów, powstających w trakcie robót wykonywanych przez podmiot świadczący usługi remontowe, który jest odpowiedzialny za zagospodarowanie tych odpadów zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa,

  9. odpadów niebezpiecznych pozbawionych etykiet, co uniemożliwia ich identyfikację,

  10. odpadów płynnych w nieszczelnych pojemnikach,

  11. odpadów zmieszanych,

  12. żużli i popiołów z palenisk.

  Pracownik obsługujący PSZOK przyjmuje odpady po okazaniu dokumentu tożsamości oraz dokonuje weryfikacji dostarczonych na PSZOK odpadów pod względem zawartości oraz zgodności z wykazem aktualnie przyjmowanych odpadów. Osoby korzystające z PSZOK dostarczają odpady we własnym zakresie i na własny koszt oraz zobowiązane są do samodzielnego rozładunku odpadów w sposób selektywny, zgodnie ze wskazaniami pracownika obsługującego PSZOK. Pracownik obsługujący PSZOK ma prawo odmówić przyjęcia odpadu, jeżeli byłoby to sprzeczne z przepisami prawa oraz mogłoby zagrażać zdrowiu lub życiu ludzi.

  Kaletański PSZOK czynny od 11 maja 2020 r.Gmina Kalety
Kalety położone są na terenie historycznej ziemi lublinieckiej, z wyjątkiem dzielnic Jędrysek i Truszczyca, po południowej stronie Małej Panwi, które należą do ziemi bytomskiej. Miasto z punktu widzenia fizycznogeograficznego leży na Równinie Opolskiej, nad Małą Panwią. Miasto historycznie przynależy do Górnego Śląska.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Redakcja oraz właściciel Serwisu nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypowiedzi i komentarze publikowane przez użytkowników oraz zastrzega sobie możliwość usunięcia lub edycji komentarzy zawierających treści znieważające lub powszechnie uważane za obelżywe. W momencie dodawania komentarza zapamiętywane zostają adres email oraz adres IP komentującego użytkownika (informacje te nie będa publikowane i wyświetlane).