Sobota, 15 czerwca 2024r. | Imieniny: Wita, Jolanty
Pokaż menu

Pomoc dla kaletańskich przedsiębiorców w zakresie podatku od nieruchomości  

13 maja, 2020
 • Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych czyli tzw. Tarcza antykryzysowa, (Dz. U. z 2020, poz. 374 z późn. zm.) wprowadziła nowe przepisy w zakresie podatku od nieruchomości. Zgodnie z nimi Rada Gminy może wprowadzić, w drodze uchwały, za część roku 2020, zwolnienie z podatku od nieruchomości: gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, wskazanym grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19, jak również może przedłużyć wskazanym grupom przedsiębiorców, terminy płatności rat podatku od nieruchomości, płatnych w kwietniu, maju i czerwcu. W związku z powyższym dnia 27 kwietnia 2020 r. Rada Miejska w Kaletach podjęła dwie uchwały udzielające pomocy w zakresie podatku od nieruchomości przedsiębiorcom, którzy zostali dotknięci pandemią. Pierwsza uchwała dotyczy zwolnienia z podatku od nieruchomości za miesiąc kwiecień wybranych grup przedsiębiorców, którzy zostali objęci zakazem prowadzenia działalności gospodarczej. Zwolnienie dotyczy przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie:

  1) przygotowywania i podawania posiłków i napojów gościom siedzącym przy stołach lub gościom dokonującym własnego wyboru potraw z wystawionego menu, spożywanych na miejscu (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 56.10.A), z wyłączeniem realizacji usług polegających na przygotowywaniu i podawaniu żywności na wynos lub jej przygotowywaniu i dostarczaniu oraz działalności restauracyjnej lub barowej prowadzonej w środkach transportu, wykonywanej przez oddzielne jednostki,

  2) organizacji, promocji lub zarządzania imprezami, takimi jak targi, wystawy, kongresy, konferencje, spotkania, włączając działalności polegające na zarządzaniu i dostarczaniu pracowników do obsługi terenów i obiektów, w których te imprezy mają miejsce (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 82.30.Z),

  3) działalności twórczej związanej z wszelkimi zbiorowymi formami kultury i rozrywki (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w dziale 90.0),

  4) projekcji filmów lub nagrań wideo w kinach, na otwartym powietrzu lub w pozostałych miejscach oraz działalności klubów filmowych (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 59.14.Z),

  5) konsumpcji i podawania napojów (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 56.30),

  6) prowadzenia kasyn, z wyłączeniem kasyn internetowych,

  7) fryzjerstwa i pozostałych zabiegów kosmetycznych (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 96.02.Z),

  8) działalności salonów tatuażu i piercingu (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 96.09.Z),

  9) usług związanych z poprawą kondycji fizycznej (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 96.04.Z),

  10) sportu, rozrywki i rekreacji (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w dziale 93.0), w szczególności polegającej na prowadzeniu miejsc spotkań, klubów, w tym klubów tanecznych i klubów nocnych oraz basenów, siłowni, klubów fitness,

  11) prowadzenia usług hotelarskich w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 238 oraz z 2020 r. poz. 374 i 568).

  W/w grupa przedsiębiorców odpowiada grupie wskazanej w § 8 ust. 1 pkt. 1 rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. Każdy z przedsiębiorców prowadzący działalność w w/w zakresie, będący równocześnie podatnikiem podatku od nieruchomości, którego płynność finansowa pogorszyła się o co najmniej 30 % w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19, może ubiegać się o zwolnienie z płatności raty podatku od nieruchomości za miesiąc kwiecień 2020 r. za grunty, budynki i budowle związane z działalnością objętą zakazem prowadzenia. Stosowny formularz wraz z oświadczeniem oraz z korektą deklaracji bądź informacji na podatek od nieruchomości można złożyć wysyłając pocztą na adres Urzędu Miejskiego w Kaletach, ul. Żwirki i Wigury 2, bądź za pośrednictwem platformy elektronicznej EPUAP. Wskazana wyżej ulga stanowi pomoc publiczną mającą na celu zaradzenie poważnym zaburzeniom w gospodarce państwa członkowskiego i jest udzielana zgodnie z Komunikatem Komisji: Tymczasowe ramy środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki w kontekście trwającej epidemii COVID-19 (Dz. Urz. UE C 91I z 20.03.2020, str. 1).

  Druga uchwała podjęta na sesji Rady Miejskiej w Kaletach dnia 27 kwietnia 2020 r. dotyczy przesunięcia terminu płatności rat podatku od nieruchomości za miesiąc maj i czerwiec 2020 r. do dnia 30 września 2020 r. Wszyscy przedsiębiorcy, którzy są podatnikami podatku od nieruchomości, a których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19, po złożeniu stosownego oświadczenia mogą skorzystać z przesunięcia terminu płatności raty majowej i czerwcowej podatku od nieruchomości związanego z prowadzoną przez nich działalnością gospodarczą do dnia 30 września 2020 r. Nie jest to zwolnienia z podatku, a jedynie przesunięcie terminów płatności rat tego podatku. Stosowne oświadczenie należy złożyć wysyłając pocztą na adres Urzędu Miejskiego w Kaletach ul. Żwirki i Wigury 2, bądź za pośrednictwem platformy elektronicznej EPUAP. Wskazana wyżej ulga nie stanowi pomocy publicznej.

  Formularz i oświadczenia związane z w/w ulgami są dostępne na stronie www.kalety.pl w zakładce „podatki”.

  W związku z zakwestionowaniem przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Katowicach zapisów w uchwałach dotyczących terminów, do których należy złożyć stosowne oświadczenia i formularz informujemy, iż termin na złożenie oświadczenia do uchwały nr 137/XVI/2020 w sprawie przedłużenia wskazanym grupom przedsiębiorców terminów płatności rat podatku od nieruchomości zostaje wydłużony do 30 września 2020 r., zaś złożenie niezbędnych dokumentów do uchwały nr 138/XVI/2020 w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości może mieć miejsce do końca 2020 r. Równocześnie informujemy, iż pouczenie zawarte w oświadczeniach nie jest wiążące.

  Pomoc dla kaletańskich przedsiębiorców w zakresie podatku od nieruchomościGmina Kalety
Kalety położone są na terenie historycznej ziemi lublinieckiej, z wyjątkiem dzielnic Jędrysek i Truszczyca, po południowej stronie Małej Panwi, które należą do ziemi bytomskiej. Miasto z punktu widzenia fizycznogeograficznego leży na Równinie Opolskiej, nad Małą Panwią. Miasto historycznie przynależy do Górnego Śląska.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Redakcja oraz właściciel Serwisu nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypowiedzi i komentarze publikowane przez użytkowników oraz zastrzega sobie możliwość usunięcia lub edycji komentarzy zawierających treści znieważające lub powszechnie uważane za obelżywe. W momencie dodawania komentarza zapamiętywane zostają adres email oraz adres IP komentującego użytkownika (informacje te nie będa publikowane i wyświetlane).