Niedziela, 26 marca 2023r. | Imieniny: Larysy, Emanyela, Teodora
Pokaż menu

Sprawozdanie z XLI sesji Rady Miejskiej w Kaletach

21 grudnia, 2022

We wtorek 20 grudnia br. w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kaletach odbyła się XLI sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Kaletach, obradom przewodniczyła przewodnicząca Rady Miejskiej Janina Perz.
W obradach udział wzięło 14 radnych, co przy 15 osobowym składzie Rady Miejskiej upoważnia Radę do podejmowania prawomocnych uchwał.
Po przedłożeniu przez burmistrza i przewodniczącą Rady sprawozdań z okresu międzysesyjnego, Radni przyjęli Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2023-2029 (uchwała Nr 344/XLI/2022), a następnie przystąpili do procedury podejmowania budżetu na 2023 rok – przedstawiono opinie komisji stałych oraz odczytano pozytywne opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej – w wyniku głosowania uchwała Nr 345/XLI/2022 w sprawie budżetu Miasta Kalety na 2023 rok została przyjęta jednogłośnie.
W dalszej części obrad radni podjęli następujące uchwały:
Nr 346/XLI/2022 w sprawie udzielenia pomocy Powiatowi Tarnogórskiemu w 2023 r.
Nr 347/XLI/2022 w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych budżetu gminy niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Nr 348/XLI/2022 w sprawie zmian budżetu Miasta Kalety na 2022 rok.
Nr 349/XLI/2022 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2029.
Nr 350/XLI/2022 w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2023”.
Nr 351/XLI/2022 w sprawie Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Kalety na lata 2023 – 2027.
Nr 352/XLI/2022 w sprawie zmiany uchwały nr 238/XXXII/2017 Rady Miejskiej w Kaletach z dnia 23 listopada 2017 roku
Nr 353/XLI/2022 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy nieruchomości.
Nr 354/XLI/2022 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy nieruchomości.
Nr 355/XLI/2022 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy nieruchomości.
Nr 356/XLI/2022 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony umowy najmu lokalu stanowiącego własność Gminy Kalety.
Nr 357/XLI/2022 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.
Nr 358/XLI/2022 w sprawie przejęcia przez Gminę Kalety udziałów w prawach własności budynków wielomieszkaniowych wraz z udziałami w prawach własności nieruchomości gruntowych.
Nr 359/XLI/2022 w sprawie zatwierdzenia Planu Pracy Komisji Rewizyjnej na 2023 rok.
Nr 360/XLI/2022 w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów oraz rodziców.
Nr 361/XLI/2022 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia programu współpracy Miasta Kalety z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023.

W kolejnych punktach porządku obrad zatwierdzono plany pracy na 2023 rok Rady Miejskiej w Kaletach oraz komisji stałych, a przewodniczący Komisji Rewizyjnej odczytał protokół z kontroli efektu finansowego uzyskanego z oddanej farmy fotowoltaicznej przy Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Kaletach. W punkcie wolne głosy i informacje zgłaszano bieżące sprawy.

Małgorzata Mazur

sesja XLI
Gmina Kalety
Kalety położone są na terenie historycznej ziemi lublinieckiej, z wyjątkiem dzielnic Jędrysek i Truszczyca, po południowej stronie Małej Panwi, które należą do ziemi bytomskiej. Miasto z punktu widzenia fizycznogeograficznego leży na Równinie Opolskiej, nad Małą Panwią. Miasto historycznie przynależy do Górnego Śląska.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Redakcja oraz właściciel Serwisu nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypowiedzi i komentarze publikowane przez użytkowników oraz zastrzega sobie możliwość usunięcia lub edycji komentarzy zawierających treści znieważające lub powszechnie uważane za obelżywe. W momencie dodawania komentarza zapamiętywane zostają adres email oraz adres IP komentującego użytkownika (informacje te nie będa publikowane i wyświetlane).