Sobota, 15 czerwca 2024r. | Imieniny: Wita, Jolanty
Pokaż menu

Porządek obrad XVI Sesji Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim

30 kwietnia, 2020
Porządek obrad XVI Sesji Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim

 

Porządek obrad XVI Sesji Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim
w dniu 7 maja 2020 r. o godz. 10.00

1. Otwarcie obrad.

- stwierdzenie quorum.

2. Przyjęcie protokołu z XIV Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w dniu 6 lutego 2020 r.

3. Przyjęcie protokołu z XV Sesji Rady Miejskiej w dniu 14 lutego 2020 r.

4. Część informacyjna (sprawozdanie z działalności międzysesyjnej)

- sprawozdanie Przewodniczącego Rady Miejskiej,

- sprawozdanie Burmistrza Miasta,  sprawozdanie Przewodniczących Komisji Rady Miejskiej.

5. Projekt uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2020 rok.

6. Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasteczko Śląskie na lata 2020-2030.

7. Projekt uchwały w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości.

8. Projekt uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Nr XV/ 142/20 Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim z dnia 14 lutego 2020 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/ 129/19 Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019.

9. Projekt uchwały w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w Uchwale Nr XIII/ 129/19 Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim z dnia 23 grudnia 2019 r, w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019.

10. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miasteczko Śląskie.

11. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miasteczko Śląskie.

12. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miasteczko Śląskie.

13. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miasteczko Śląskie.

14. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miasteczko Śląskie.

15. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miasteczko Śląskie.

16. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miasteczko Śląskie.

17. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasteczko Śląskie w 2020 roku.

18. Projekt uchwały w sprawie dopłaty dla taryfowych odbiorców usług z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

19. Projekt uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Nr XVII/152/16 Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim z dnia 16 kwietnia 2016 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.

20. Projekt uchwały zmiany Uchwały Nr XI/87/15 Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim z dnia 18 września 2015 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.

21. Projekt uchwały w sprawie wysokości stawek opłaty za zajęcie 1 m² pasa drogowego dróg gminnych.

22. Projekt uchwały w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2020 r. za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miasteczko Śląskie.

23. Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Tarnogórskiemu.

24. Projekt uchwały w sprawie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz zapobiegania narkomanii na rok 2020.

25. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Miasteczko Śląskie na lata 2020 — 2025.

26. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Statutu gminy Miasteczko Śląskie.

27. Projekt uchwały w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej na II kwartał 2020 r.

28. Projekt uchwały w sprawie planu pracy Komisji Budżetu i Finansów na II kwartał 2020 r.

29. Projekt uchwały w sprawie Komisji Infrastruktury Gospodarki Mieniem i Spraw Społecznych na II kwartał 2020 r.

30. Projekt uchwały w sprawie planu pracy Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Porządku Publicznego na II kwartał 2020 r.

31. Sprawy różne, wolne głosy, wnioski.

32. Zakończenie obrad.

Sesja Rady Miejskiej odbędzie się w Miejskim Ośrodku Kultury w Miasteczku Śląskim przy ul. Srebrnej 24

 

 

 
Gmina Miasteczko Śląskie
Miasteczko Śląskie położone jest na północnym krańcu Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego. Miasto historycznie leży na Górnym Śląsku.

Możliwość komentowania została wyłączona.

Redakcja oraz właściciel Serwisu nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypowiedzi i komentarze publikowane przez użytkowników oraz zastrzega sobie możliwość usunięcia lub edycji komentarzy zawierających treści znieważające lub powszechnie uważane za obelżywe. W momencie dodawania komentarza zapamiętywane zostają adres email oraz adres IP komentującego użytkownika (informacje te nie będa publikowane i wyświetlane).