Piątek, 24 marca 2023r. | Imieniny: Marka, Gabriela, Katarzyny
Pokaż menu

Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek

03 grudnia, 2020
grafika do wpisu: Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek

 

UCHWAŁA NR XXI/231/20

RADY MIEJSKIEJ W MIASTECZKU ŚLĄSKIM

z dnia 30 listopada 2020 r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Na podstawie  art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.), art. 8, art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia  1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych1 (Dz.U. z 2019 r. poz. 1170 z późn. zm.) na wniosek Burmistrza Miasta

Rada Miejska w Miasteczku Śląskim uchwala:

§ 1.  

Stawki   podatku od środków transportowych na terenie Gminy Miasteczko Śląskie wynoszą rocznie:

 1. od samochodów ciężarowych, o których mowa w art. 8 pkt 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej:
  1. powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie -  400 zł,
  2. powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie - 550 zł,
  3. powyżej 9 ton i mniej niż 12 ton -  700 zł;
 2. od samochodów ciężarowych, o których mowa w art. 8 pkt 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia:

liczba osi i dopuszczalna masa całkowita ( w tonach )

Stawka podatku ( w złotych )

 

nie mniej niż

mniej niż

oś jezdna ( osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

inne systemy zawieszenia osi jezdnych

1

2

3

4

Dwie osie

 

 

12

13

120,00

138,95

13

14

138,95

383,99

14

15

383,99

540,96

15

 

540,96

1224,18

Trzy osie

 

 

12

17

138,95

241,69

17

19

241,69

495,77

19

21

495,77

643,73

21

23

643,73

991,52

23

25

991,52

1541,49

25

 

991,52

1541,49

Cztery osie i więcej

 

 

12

25

643,73

652,76

25

27

652,76

1018,62

27

29

1018,62  

1617,14

29

31

1617,14

2398,61

31

 

1617,14

2398,61

 1. od ciągników siodłowych lub balastowych, o których mowa w art. 8 pkt 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton - 100 zł;
 2. od ciągników siodłowych lub balastowych, o których mowa w art. 8 pkt 4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej zespołu pojazdów i rodzaju zawieszenia:

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: ciągnik siodłowy + naczepa, ciągnik balastowy + przyczepa ( w tonach )

Stawka podatku ( w złotych )

 

nie mniej niż

mniej niż  

oś jezdna (osie jezdne ) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

inne systemy zawieszenia osi jezdnych

1

2

3

4

Dwie osie 

 

 

12

18

159,78

159,78

18

25

259,78

469,81

25

31

547,73

898,94

31

 

1381,13

1894,94

Trzy osie i więcej

 

 

12

40

1218,53

1684,91

40

 

1684,91

2492,33

 1. od przyczep lub naczep, o których mowa w art. 8 pkt 5 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego - 300 zł;
 2. od przyczep lub naczep, o których mowa w art. 8 pkt 6 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: naczepa/przyczepa + pojazd silnikowy

(w tonach) 

Stawka podatku ( w złotych )

 

nie mniej niż

mniej niż

oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

inne systemy zawieszenia osi jezdnych

1

2

3

4

Jedna oś

 

 

12

18

150,00

173,93

18

25

173,93

312,84

25

 

312,84

548,86

Dwie osie

 

 

12

28

205,57

302,69

28

33

599,67

831,18

33

38

831,18

1262,56 

38

 

1123,66

1662,33

Trzy osie i więcej

 

 

12

38

661,79

921,50

38

 

921,50

1252,40

 1. od autobusów, o których mowa w art. 8 pkt 7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, w zależności od liczby miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy: a) do 15 miejsc włącznie  - 300 zł,
  1. od 16 miejsc do 30 miejsc włącznie  - 500 zł,
  2. powyżej 30 miejsc - 750 zł.

§ 2.  

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Miasteczko Śląskie.

§ 3.  

Traci moc Uchwała Nr XIII/108/15 Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

§ 4.  

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku.

1 Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich: 1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz.Urz. WE L 368 z 17.12.1992), 2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz.Urz. WE L 187 z 20.07.1999). Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie – z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej – dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – wydanie specjalne.

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych rada gminy określa, w drodze uchwały wysokość stawek podatku od środków transportowych, z tym że roczne stawki podatku od środków transportowych nie mogą przekroczyć stawek maksymalnych ogłaszanych corocznie w Monitorze Polskim przez Ministra Finansów.

Na podstawie art. 20 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych górne granice stawek kwotowych podatku od środków transportowych ulegają corocznie zmianie na następny rok podatkowy w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszego półrocza roku, w którym stawki ulegają zmianie w stosunku do pierwszego półrocza roku poprzedniego. Wskaźnik ten wyniósł 103,9 i został ogłoszony w Monitorze Polskim z dnia 16 lipca 2020 r. poz. 625. Uwzględniając powyższy wskaźnik inflacji ( 3,9 %) Minister Finansów w obwieszczeniu z dnia 23 lipca 2020 r. ( Monitor Polski z dnia 30 lipca 2020 r. poz. 673) ogłosił górne granice stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2021.

Działając, także na podstawie art. 12b ustawy o podatkach i opłatach lokalnych Minister Finansów w obwieszczeniu określa minimalne stawki dla wymienionych niżej środków transportowych: - samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu równej lub wyższej niż 12 ton,

 • ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton,
 • przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego.

Minimalne stawki podatku obowiązujące w 2021 roku zostały ogłoszone w obwieszczeniu Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 8 października 2020 r. ( Monitor Polski z 26.10.2020 r. poz. 1002).

Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych powstał w celu stworzenia przedsiębiorcom korzystnych warunków do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego. Zawiera on propozycję zmniejszenia stawek podatku na rok 2021 w stosunku do roku bieżącego, a w przypadku w/w grup pojazdów określenia ich na poziomie stawek minimalnych ogłoszonych przez Ministra Finansów. Przewidywany ubytek dochodów budżetu Gminy Miasteczko Śląskie na rok 2021 z tytułu zastosowania obniżonych stawek w stosunku do stawek z roku bieżącego wynosi około 46 400 zł. Obniżenie dochodów budżetu Gminy na rok 2021 z tytułu określenia stawek podatku od środków transportowych niższych niż stawki maksymalne ogłoszone przez Ministra Finansów szacuje się na około 132 000 zł.
Gmina Miasteczko Śląskie
Miasteczko Śląskie położone jest na północnym krańcu Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego. Miasto historycznie leży na Górnym Śląsku.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Redakcja oraz właściciel Serwisu nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypowiedzi i komentarze publikowane przez użytkowników oraz zastrzega sobie możliwość usunięcia lub edycji komentarzy zawierających treści znieważające lub powszechnie uważane za obelżywe. W momencie dodawania komentarza zapamiętywane zostają adres email oraz adres IP komentującego użytkownika (informacje te nie będa publikowane i wyświetlane).