Niedziela, 26 czerwca 2022r. | Imieniny: Jana, Pawla
Pokaż menu

Zarządzenie nr 1265/22 Burmistrza Miasta Miasteczko Śląskie

grafika do wpisu: Zarządzenie nr 1265/22 Burmistrza Miasta Miasteczko Śląskie

ZARZĄDZENIE NR 1265/22 BURMISTRZA MIASTA MIASTECZKO ŚLĄSKIE

z dnia 19 maja 2022 r.

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie ekologii.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r., poz.559, 583) oraz art. 15 ust. 2 h ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

(Dz. U. z 2020 r., poz. 1057 z późn.zm.), w związku Uchwałą Nr XXXV/377/22

Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim z dnia 20 stycznia 2022 r. sprawie Programu Współpracy gminy Miasteczko Śląskie z organizacjami pozarządowymi w 2022 roku, zarządza się co następuje:

§ 1. Rozstrzygnąć otwarty konkurs ofert na zadanie publiczne gminy

Miasteczko Śląskie w zakresie ekologii oraz przyznać w 2022 r. dotację dla Stowarzyszenia Aktywni dla Miasteczka w wysokości 8.100,00 złotych (słownie: osiem tysięcy sto złotych).

§ 2. Wyznaczyć Skarbnika Miasta do sprawowania kontroli finansowej i Inspektora w Referacie Organizacyjnym do sprawowania kontroli merytorycznej nad realizacją zadania publicznego.

§ 3. Ogłosić na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej informację o rozstrzygnięciu konkursu.

§ 4. Wykonanie Zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania
Gmina Miasteczko Śląskie
Miasteczko Śląskie położone jest na północnym krańcu Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego. Miasto historycznie leży na Górnym Śląsku.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Redakcja oraz właściciel Serwisu nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypowiedzi i komentarze publikowane przez użytkowników oraz zastrzega sobie możliwość usunięcia lub edycji komentarzy zawierających treści znieważające lub powszechnie uważane za obelżywe. W momencie dodawania komentarza zapamiętywane zostają adres email oraz adres IP komentującego użytkownika (informacje te nie będa publikowane i wyświetlane).