Wtorek, 19 stycznia 2021r. | Imieniny: Henryka, Mariusza, Marty
Pokaż menu

Zarządzenie nr 717/21

11 stycznia, 2021
grafika do wpisu: Zarządzenie nr 717/21

ZARZĄDZENIE NR 717/21
BURMISTRZA MIASTA MIASTECZKO ŚLĄSKIE
z dnia 11 stycznia 2021 r.
w sprawie wszczęcia postępowania "Otwarty konkurs ofert na wspieranie realizacji zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
zgodnie z Programem Współpracy gminy Miasteczko Śląskie z organizacjami pozarządowymi w 2021 roku”

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 11 ust.1 pkt 1 i ust. 2, art. 13 oraz art.15 ust. 2 a, b, d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.) oraz w związku z Uchwałą Nr XXI/234/20  Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim z dnia 30 listopada 2020 roku w sprawie Programu Współpracy gminy Miasteczko Śląskie z organizacjami pozarządowymi w 2021 roku

z a r z ą d z a m:
1.    Wszcząć postępowanie – otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w zakresie piłki nożnej.
2.    Treść ogłoszenia o otwartym konkursie ofert na zadanie, o którym mowa w pkt. 1 stanowi załącznik do Zarządzenia.
3.    Powołać Komisję konkursową w składzie :
-    Pani Ewelina Skrabania - Różycka - Skarbnik Miasta
-    Pani Monika Kotara – Inspektor w Referacie Organizacyjnym
-    Pani Joanna Szulc - Młodszy Referent w Referacie Organizacyjnym
-    Pani Janina Musialik – przedstawiciel organizacji pozarządowej
-    Pan Franciszek Spot - przedstawiciel organizacji pozarządowej
4.    Do zadań komisji konkursowej należy opiniowanie złożonych ofert.
5.    Wykonanie Zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta.
6.    Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

OGŁOSZENIE
Burmistrz Miasta Miasteczko Śląskie
ogłasza otwarty konkurs ofert na wspieranie realizacji zadania publicznego Miasta Miasteczko Śląskie
w dziedzinie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na  podstawie art.13 ustawy z dnia 24 kwietnia z 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.)

1.    Rodzaj zadania :
Celem konkursu ofert jest wyłonienie i dofinansowanie projektu na realizację zadania publicznego Miasta Miasteczko Śląskie w dziedzinie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w zakresie piłki nożnej określonego w „Programie Współpracy gminy Miasteczko Śląskie z organizacjami Pozarządowymi w 2021 roku ”.
2.    Wysokość środków przeznaczonych na realizację tego zadania:
Na realizację zadania przeznacza się środki finansowe w wysokości 160.000,00 złotych.
3.    Podmiotami uprawnionymi do złożenia ofert są: działające w obszarze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej podmioty wymienione w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn.zm.)
4.    Zasady przyznawania dotacji:
-    dotacja może zostać przyznana tylko podmiotowi wyłonionemu w drodze otwartego konkursu ofert,
-    warunkiem udziału w konkursie jest złożenie oferty zgodnej ze wzorem określonym w Rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw pożytku publicznego z dnia 24 października 2018 roku w sprawie wzoru ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań ( Dz.U. z 2018 r. poz. 2057)
-    oferty niekompletne lub nieprawidłowo wypełnione albo złożone po terminie nie będą rozpatrywane,
-    złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji,
-    minimalny wkład własny w wysokości 10% - wkład własny może być wkładem rzeczowym, osobowym lub finansowym,
-    w ramach realizowanego zadania publicznego dopuszcza się dokonywanie przesunięć pomiędzy poszczególnymi pozycjami kosztów określonymi w kalkulacji przewidywanych kosztów zadania. Zwiększenie kosztów może nastąpić maksymalnie o 15 % natomiast zmniejszenie kosztów w dowolnej wysokości.
5.    Termin i warunki realizacji zadania:
-    zadanie będzie realizowane w okresie od dnia podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2021 roku.
-    miejscem realizacji zadania będzie teren Miasta Miasteczko Śląskie lub w przypadku organizacji zadań o charakterze ponadlokalnym lub ogólnopolskim poza terenem Miasta.
Zadanie może być realizowane na rzecz wszystkich zawodników oraz animatorów sportowych, działających na rzecz oraz w imieniu Gminy Miasteczko Śląskie, reprezentujących różne grupy wiekowe. Realizacja zadania obejmuje między innymi następujące rodzaje zadań i wydarzeń sportowych:
-    organizowanie zawodów i turniejów sportowych,
-    organizację zajęć z wykwalifikowanymi instruktorami kultury fizycznej,
-    zakup sprzętu sportowego oraz materiałów koniecznych do bezpiecznego i prawidłowego prowadzenia zajęć,
-    organizację wyjazdów sportowo-rekreacyjnych,
-    organizację oraz udział w meczach,
-    szkolenia dla zawodników oraz trenerów sportowych,
-    organizację imprez i wydarzeń promujących ideę sportową na terenie Gminy.
Katalog zadań jest otwarty, a powyższe przykłady stanowią jedynie wskazówki dla zadań możliwych do realizacji.
6.    Termin składania ofert :
-    Termin złożenia oferty – przynajmniej 21 dni od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego, na stronie internetowej Urzędu Miejskiego (tj. do dnia 1 lutego 2021 roku).
-    Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami - zgodnie ze wzorem określonym w rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw pożytku publicznego z dnia 24 października 2018 roku w sprawie wzoru ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań ( Dz.U. z 2018 r. poz. 2057)
-    należy złożyć w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Miasteczku Śląskim, Rynek 8 (pokój 1) w zamkniętej kopercie z adnotacją „Konkurs – w dziedzinie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej- piłka nożna"
Do oferty należy dołączyć oryginały lub kserokopie potwierdzone za zgodność z oryginałem:
1.    Aktualny odpis z rejestru lub odpowiednio wyciąg z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących (ważny przynajmniej 6 miesięcy od daty wystawienia)
2.    Statut podmiotu – kserokopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez Prezesa podmiotu na każdej stronie dokumentu.
3.    Sprawozdanie merytoryczne oraz rachunek wyników za rok 2019.
4.    Kopie kwalifikacji osób planowanych do zatrudnienia w ramach realizacji zadania.
Formularz oferty do pobrania w pokoju Nr 30 Urzędu Miejskiego w Miasteczku Śląskim w godzinach funkcjonowania Urzędu lub ze strony internetowej www.bip.miasteczko-slaskie.pl
7.    Termin wyboru ofert:
Realizatorzy zadania zostaną wybrani niezwłocznie po upływie terminu złożenia ofert – najpóźniej do dnia 12 lutego  2021 r.
8.    Tryb wyboru ofert:
-    opiniowania złożonych ofert dokona komisja konkursowa powołana przez Burmistrza Miasta w oparciu o kryteria zawarte w pkt. 9 niniejszego załącznika do zarządzenia,
-    minimalna ilość punktów do rekomendacji Burmistrzowi danej oferty do realizacji wynosi 70%,
-    decyzję o podpisaniu umowy i udzieleniu dotacji podejmuje Burmistrz Miasta Miasteczka Śląskiego,
-    o rozstrzygnięciu konkursu Podmioty powiadomione zostaną drogą elektroniczną, na podany w ofercie adres poczty elektronicznej. Wyniki konkursu podane będą także do publicznej wiadomości,
-    od podjętych decyzji nie przysługuje odwołanie,
-    Burmistrz Miasta zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz do przesunięcia terminu składania ofert,
-    każdy w terminie 30 dni od daty ogłoszenia wyników konkursu, może żądać uzasadnienia wyboru lub odrzucenia oferty.
9.    Kryteria oceny ofert:
-    ocena możliwości realizacji zadania publicznego przez oferenta (0-5 pkt),
-    ocena przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania (0-5 pkt),
-    ocena proponowanej jakości wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których oferent będzie realizował zadanie publiczne (0-5 pkt),
-    ocena planowanego przez oferenta udziału środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł (0-5 pkt),
-    ocena wkładu rzeczowego, osobowego w tym pracy wolontariuszy i społecznej pracy członków (0-5 pkt),
-    analiza i ocena realizacji zleconych zadań publicznych w przypadku oferentów, którzy w latach poprzednich realizowali zlecone zadania publiczne, biorąc pod uwagę ich rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia środków na ten cel (0-5 pkt).
-    10. Warunki zawarcia umowy:
-    wskazanie rachunku bankowego przez podmiot ubiegający się o dotację, z którego opłacone będą wszystkie płatności realizowane w ramach zadania,
-    w przypadku przyznania dotacji w wysokości innej niż wnioskowana – korekta kosztorysu oraz harmonogramu oferty,
-    warunkiem przekazania dotacji jest zawarcie przed datą rozpoczęcia realizacji zadania umowy według wzoru określonego w Rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw pożytku publicznego z dnia 24 października 2018 roku w sprawie wzoru ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań ( Dz.U. z 2018 r. poz.2057)
-    podmiot dotowany po zakończeniu realizacji zadania zobowiązany jest do przedstawienia szczegółowego sprawozdania merytorycznego z wykonania zadania zgodnie z w Rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw pożytku publicznego z dnia 24 października 2018 roku w sprawie wzoru ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U. z 2018 r. poz.2057)
11. Na realizację zadania publicznego w roku 2020 przeznaczono kwotę 160.000 złotych dofinansowanie zadania otrzymały dwa podmioty.

Burmistrz
Michał Skrzydło
Gmina Miasteczko Śląskie
Miasteczko Śląskie położone jest na północnym krańcu Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego. Miasto historycznie leży na Górnym Śląsku.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Redakcja oraz właściciel Serwisu nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypowiedzi i komentarze publikowane przez użytkowników oraz zastrzega sobie możliwość usunięcia lub edycji komentarzy zawierających treści znieważające lub powszechnie uważane za obelżywe. W momencie dodawania komentarza zapamiętywane zostają adres email oraz adres IP komentującego użytkownika (informacje te nie będa publikowane i wyświetlane).