Poniedziałek, 22 kwietnia 2024r. | Imieniny: Kai, Leonii, Sotera
Pokaż menu

01.07.2020r -XVII Sesja Rady Gminy Ożarowice

30 czerwca, 2020
Urząd gminy w Ożarowicach - Toen96 - Praca własna / Wikimedia / CC BY-SA 3.0 Urząd gminy w Ożarowicach - Toen96 - Praca własna / Wikimedia / CC BY-SA 3.0

Dnia 1 lipca 2020 roku (środa) o godz.12.00 w sali nr 9 Urzędu Gminy w Ożarowicach
ul. Dworcowa 15  odbędzie się XVII sesja Rady Gminy Ożarowice.

                                                                                   Przewodniczący Rady Gminy Ożarowice
                                                                                                  Marian Czernikarz

Projekt porządku obrad sesji:

1.    Otwarcie obrad i stwierdzenie prawomocności sesji.
2.    Wybór Sekretarza obrad.
3.    Przedstawienie porządku obrad oraz jego przyjęcie.
4.    Przyjęcie protokołu z sesji Nr XVI/2020.
5.    Sprawozdanie Wójta z działalności między sesjami, w tym z wykonania uchwał Rady Gminy.
6.    Debata nad raportem o stanie Gminy Ożarowice w 2019 roku.
7.    Rozpatrzenie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2019 rok – przedstawienie opinii RIO w Katowicach o sprawozdaniu z wykonania budżetu.
8.    Przekazanie informacji o stanie mienia komunalnego w Gminie Ożarowice na dzień 31 grudnia 2019 roku.
9.    Przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy za 2019 rok oraz opinii RIO w Katowicach o wniosku Komisji Rewizyjnej.
10.    Podjęcie uchwał w sprawach:
10.1)  udzielenia Wójtowi Gminy Ożarowice wotum zaufania – projekt nr 1/XVII,
10.2)  rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2019 rok –  projekt nr 2/XVII,
10.3)  udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok – projekt nr 3/XVII,
10.4)  wprowadzenia zmian w  Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ożarowice na lata 2020-2032 – projekt nr 4/XVII,
10.5)  wprowadzenia  zmian w uchwale budżetowej gminy na rok 2020 – projekt  nr 5/XVII,
10.6) zmiany Uchwały Nr XVI.264.2020 z dnia 14 maja 2020r. w sprawie przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości wskazanej  grupie przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 – projekt nr 6/XVII,
10.7) wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XV.243.2020 Rady Gminy Ożarowice z dnia 11 marca 2020r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Ożarowice – projekt nr 7/XVII,
10.8)  wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XVI.266.2020 Rady Gminy Ożarowice z dnia 14 maja 2020r.  w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ożarowice w 2020 roku– projekt nr  8/XVII,
10.9) wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych – projekt nr 9/XVII,
10.10) wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości – projekt nr 10/XVII,
10.11) wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości – projekt nr 11/XVII,
10.12) wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości – projekt nr 12/XVII,
10.13) wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości – projekt nr 13/XVII,
10.14) nadania nazwy ulicy – projekt nr 14/XVII,
10.15) utworzenia w Tarnowskich Górach powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej –projekt nr  15/XVII,
10.16)  przejęcia od właścicieli nieruchomości obowiązku pozbywania się nieczystości ciekłych
– projekt nr 16/XVII,
10.17) ustalenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej udzielanych w formie usług, pomocy rzeczowej, posiłków, zasiłków na ekonomiczne usamodzielnienie, zasiłków okresowych i celowych przyznanych pod warunkiem zwrotu – projekt nr 17/XVII,
10.18) uchwalenia statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Ożarowicach– projekt nr 18/XVII,
10.19) przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej na II półrocze 2020 roku – projekt nr 19/XVII,
10.20) przyjęcia planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji  na II półrocze 2020 roku –projekt nr 20/XVII,
10.21) rozpatrzenia wniosku z dnia 27 marca 2020 roku – projekt nr 21/XVII,
10.22) rozpatrzenia ponaglenia na przewlekłość postępowania – projekt nr 22/XVII,
10.23) rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Ożarowice – projekt nr 23/XVII,
10.24) rozpatrzenia ponaglenia na przewlekłość postępowania – projekt nr 24/XVII,
10.25) rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Ożarowice – projekt nr 25/XVII,
10.26) rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Ożarowice – projekt nr 26/XVII,
10.27) rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Ożarowice – projekt nr 27/XVII.
11.   Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Gminy z bieżącej działalności Rady Gminy.
12.   Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach.
13.   Sprawy różne.
14.   Zakończenie obrad sesji.
Gmina Ożarowice
Ożarowice to gmina wiejska, w województwie śląskim, w powiecie tarnogórskim. W latach 1975–1998 gmina należała terytorialnie do województwa katowickiego. Gmina jest położona na terenie dawnego księstwa siewierskiego. Siedzibą urzędu gminy są Ożarowice.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Redakcja oraz właściciel Serwisu nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypowiedzi i komentarze publikowane przez użytkowników oraz zastrzega sobie możliwość usunięcia lub edycji komentarzy zawierających treści znieważające lub powszechnie uważane za obelżywe. W momencie dodawania komentarza zapamiętywane zostają adres email oraz adres IP komentującego użytkownika (informacje te nie będa publikowane i wyświetlane).