Środa, 28 lutego 2024r. | Imieniny: Romana, Ludomira, Lecha
Pokaż menu

09.03.2023r -XLII Sesja Rady Gminy Ożarowice

06 marca, 2023
Urząd gminy w Ożarowicach - Toen96 - Praca własna / Wikimedia / CC BY-SA 3.0 Urząd gminy w Ożarowicach - Toen96 - Praca własna / Wikimedia / CC BY-SA 3.0

Dnia 9 marca 2023 roku (czwartek) o godz.14:00 w sali nr 9 Urzędu Gminy w Ożarowicach ul. Dworcowa 15 odbędzie się XLII sesja Rady Gminy Ożarowice.

                                                                                   Przewodniczący Rady Gminy Ożarowice
                                                                                                  Marian Czernikarz

Otwarcie obrad i stwierdzenie prawomocności sesji.
2. Wybór Sekretarza obrad.
3. Przedstawienie porządku obrad oraz jego przyjęcie.
4. Przyjęcie protokołu z sesji Nr XLI/2023.
5. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego za 2022 rok.
6. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Ożarowice w 2022 roku.
7. Sprawozdanie z realizacji „Wieloletniego Programu Współpracy Gminy Ożarowice z Organizacjami Pozarządowymi i innymi organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2021-2023” za rok 2022.
8. Sprawozdanie Wójta z działalności między sesjami, w tym z wykonania uchwał Rady Gminy.
9. Informacje Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
10. Podjęcie uchwał w sprawach:
10.1) wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ożarowice na lata 2023-2037 -projekt nr 1/XLII,
10.2) wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej gminy na rok 2023 projekt nr 2/XLII,
10.3) oddania gruntu w dzierżawę na okres powyżej 3 lat w trybie bezprzetargowym -projekt nr 3/XLII,
10.4) oddania gruntu w dzierżawę na okres powyżej 3 lat w trybie bezprzetargowym -projekt nr 4/XLII,
10.5) oddania gruntu w dzierżawę na okres powyżej 3 lat w trybie bezprzetargowym -projekt nr 5/XLII,
10.6) wyrażenia zgody na użyczenie nieruchomości gruntowej -projekt nr 6/XLII,
10.7) wyrażenia zgody na użyczenie nieruchomości gruntowej -projekt nr 7/XLII,
10.8) wyrażenia zgody na użyczenie nieruchomości gruntowej -projekt nr 8/XLII,
10.9) wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowych -projekt nr 9/XLII,
10.10) wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości gruntowej -projekt nr 10/XLII,
10.11) wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości gruntowej -projekt nr 11/XLII,
10.12) wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości gruntowej -projekt nr 12/XLII,
10.13) wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości gruntowej -projekt nr 13/XLII,
10.14) wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości gruntowej -projekt nr 14/XLII,
10.15) wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości gruntowej -projekt nr 15/XLII,
10.16) wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości gruntowej -projekt nr 16/XLII,
10.17) wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości gruntowej -projekt nr 17/XLII,
10.18) wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości gruntowej -projekt nr 18/XLII,
10.19) wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości gruntowej -projekt nr 19/XLII,
10.20) wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości gruntowej -projekt nr 20/XLII,
10.21) wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości gruntowej -projekt nr 21/XLII,
10.22) wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości gruntowej -projekt nr 22/XLII,
10.23) wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości gruntowej -projekt nr 23/XLII,
10.24) wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości gruntowej -projekt nr 24/XLII,
10.25) zmiany uchwały Nr XXXVIII.703.2022 Rady Gminy Ożarowice z dnia 27 października 2022r. w sprawie określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu „Strategii Rozwoju Gminy Ożarowice na lata 2022-2030”, w tym trybu jej konsultacji, o których mowa w art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju -projekt nr 25/XLII,
10.26) przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Ożarowice na lata 2023--2030 -projekt nr 26/XLII,
10.27) zmiany Uchwały Nr XL.754.2022 Rady Gminy Ożarowice z dnia 15 grudnia 2022 r., w sprawie
ustalenia na terenie gminy Ożarowice stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości kompostujących bioodpady -projekt nr 27/XLII,
10.28) sprostowania omyłki pisarskiej w Uchwale Nr XL.755.2022 Rady Gminy Ożarowice z dnia 15 grudnia 2022r. w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Ożarowice w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
zamieszkałych, zagospodarowania tych odpadów, sposobu ich świadczenia oraz określenia
wysokości cen za te usługi –projekt nr 28/XLII,
10.29) określenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia rzeczowe w formie posiłku lub produktów
żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem rządowym „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 –projekt nr 29/XLII,
10.30) podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób i rodzin objętych wieloletnim programem rządowym „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 -projekt nr 30/XLII,
10.31) ustanowienia programu osłonowego Gminy Ożarowice „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2023 -projekt nr 31/XLII,
10.32) rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Ożarowice -projekt 32/XLII,
10.33) rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Ożarowice -projekt 33/XLII,
10.34) rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Ożarowice -projekt 34/XLII,
10.35) rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Ożarowice -projekt 35/XLII,
10.36) rozpatrzenia skargi na Dyrektora Centrum Usług Wspólnych Ożarowice -projekt 36/XLII,
10.37) rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Ożarowice -projekt 37/XLII,
10.38) rozpatrzenia wniosku z dnia 26 stycznia 2023 roku -projekt nr 38/XLII,
10.39) rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Ożarowice -projekt 39/XLII,
10.40) przekazania według właściwości skargi z dnia 3 lutego 2023 roku -projekt nr 40/XLII,
10.41) rozpatrzenia wniosku z dnia 8 lutego 2023 roku -projekt nr 41/XLII.
11. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach.
12. Sprawy różne.
13. Zakończenie obrad sesji.

Zgodnie z przepisami Ustawy o samorządzie gminnym obrady Rady Gminy są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Dostęp do tej formy udziału zapewniony jest poprzez stronę internetową oraz BIP. Jawność zagwarantowana jest również możliwością wstępu na sesje Rady Gminy.
Gmina Ożarowice
Ożarowice to gmina wiejska, w województwie śląskim, w powiecie tarnogórskim. W latach 1975–1998 gmina należała terytorialnie do województwa katowickiego. Gmina jest położona na terenie dawnego księstwa siewierskiego. Siedzibą urzędu gminy są Ożarowice.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Redakcja oraz właściciel Serwisu nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypowiedzi i komentarze publikowane przez użytkowników oraz zastrzega sobie możliwość usunięcia lub edycji komentarzy zawierających treści znieważające lub powszechnie uważane za obelżywe. W momencie dodawania komentarza zapamiętywane zostają adres email oraz adres IP komentującego użytkownika (informacje te nie będa publikowane i wyświetlane).