Poniedziałek, 27 marca 2023r. | Imieniny: Lidii, Ernesta
Pokaż menu

16.06.2021r -XXIV Sesja Rady Gminy Ożarowice

14 czerwca, 2021
Urząd gminy w Ożarowicach - Toen96 - Praca własna / Wikimedia / CC BY-SA 3.0 Urząd gminy w Ożarowicach - Toen96 - Praca własna / Wikimedia / CC BY-SA 3.0

Dnia 16 lipca 2021 roku (środa) o godz.12.00 w sali nr 9 Urzędu Gminy w Ożarowicach ul. Dworcowa 15 odbędzie się XXIV sesja Rady Gminy Ożarowice.

                                                                                   Przewodniczący Rady Gminy Ożarowice
                                                                                                  Marian Czernikarz

1.  Otwarcie obrad i stwierdzenie prawomocności sesji.
2.  Wybór Sekretarza obrad.
3.  Przedstawienie porządku obrad oraz jego przyjęcie.
4.  Przyjęcie protokołu z sesji Nr XXIII/2021.
5.  Sprawozdanie opisowe z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej za 2020 rok
6.  Ocena  Zasobów Pomocy Społecznej za rok 2020.
7.  Sprawozdanie Wójta z działalności między sesjami, w tym z wykonania uchwał Rady Gminy.
8.  Debata nad raportem o stanie Gminy Ożarowice w 2020 roku.
9.  Rozpatrzenie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2020 rok – przedstawienie opinii RIO w Katowicach o sprawozdaniu z wykonania budżetu.
10. Przekazanie informacji o stanie mienia komunalnego w Gminie Ożarowice na dzień 31 grudnia 2020 roku.
11. Przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy za  2020 rok oraz opinii RIO w Katowicach o wniosku Komisji Rewizyjnej.
12. Podjęcie uchwał w sprawach:
12.1)  udzielenia Wójtowi Gminy Ożarowice wotum zaufania – projekt nr 1/XXIV,
12.2)  rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2020 rok –  projekt nr 2/XXIV,
12.3)  udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok – projekt nr 3/XXIV,
12.4)  wprowadzenia zmian w  Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ożarowice na lata 2021-2034  – projekt nr 4/XXIV,
12.5)  wprowadzenia  zmian w uchwale budżetowej gminy na rok 2021 – projekt  nr 5/XXIV,
12.6)  określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Ożarowice za I półrocze, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury utworzonych przez gminę za I półrocze – projekt nr 6/XXIV,
12.7)  trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, procedury uchwalania budżetu gminy Ożarowice oraz materiałów informacyjnych towarzyszących budżetowi – projekt nr 7/XXIV,
12.8)  udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Tarnogórskiemu – projekt nr  8/XXIV,
12.9)  uchylenia Uchwały nr XIV.239.2020 Rady Gminy Ożarowice z dnia 5 lutego 2020 roku w sprawie likwidacji Gminnego Zespołu Oświaty i Wychowania Ożarowice zmienionej uchwałami nr XVI.273.2020 Rady Gminy Ożarowice z dnia 14 maja 2020 r. oraz nr XXI.386.2020 Rady Gminy Ożarowice z dnia 17 grudnia 2020r. – projekt nr 9/XXIV,
12.10)  zmiany uchwały nr XXI/231/2016 w sprawie powierzenia Gminnemu Zespołowi Oświaty i Wychowania Ożarowice z siedzibą w Tąpkowicach prowadzenia wspólnej obsługi jednostek organizacyjnych zaliczanych do sektora finansów publicznych z dnia 20 października 2016 r. zmienionej uchwałą Rady Gminy Ożarowice nr XXIV/267/2016 z dnia 28 grudnia 2016 r.– projekt nr 10/XXIV,
12.11)  zmiany fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla sołectwa Ożarowice – projekt nr 11/XXIV,
12.12)  zmiany nazwy Gminnego Zespołu Oświaty i Wychowania Ożarowice oraz nadania tej jednostce statutu  – projekt nr 12/XXIV,
12.13)  wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych  – projekt nr 13/XXIV,
12.14)  określenia zasad udzielenia dotacji celowej w ramach projektu „Odnawialne źródła energii szansą na poprawę jakości powietrza w Gminie Ożarowice” – projekt nr 14/XXIV,
12.15)  oddania gruntu w dzierżawę na okres powyżej 3 lat w trybie bezprzetargowym  – projekt nr 15/XXIV,
12.16)  wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej – projekt nr 16/XXIV,
12.17)  wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej – projekt nr 17/XXIV,
12.18)  wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej – projekt nr 18/XXIV,
12.19)  wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej – projekt nr 19/XXIV,
12.20)  wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowych – projekt nr 20/XXIV,
12.21)  wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowych – projekt nr 21/XXIV,
12.22)  wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości gruntowej – projekt nr 22/XXIV,
12.23)  wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości gruntowej – projekt nr 23/XXIV,
12.24)  wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości gruntowej – projekt nr 24/XXIV,
12.25)  wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości gruntowej – projekt nr 25/XXIV,
12.26)  wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości gruntowej – projekt nr 26/XXIV,
12.27)  wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości – projekt nr 27/XXIV,
12.28)  przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Ożarowice na lata 2021-2024 z perspektywą do roku 2028” – projekt nr 28/XXIV,
12.29)  przekazania projektu zmian Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków organowi regulacyjnemu do zaopiniowania – projekt nr 29/XXIV,
12.30)  przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej na II półrocze 2021 roku - projekt nr  30/XXIV,
12.31)  przyjęcia planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji  na II półrocze 2021 roku – projekt nr 31/XXIV,
12.32)  rozpatrzenie petycji w sprawie poparcia Rządu Tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego Społecznego Komitetu Konstytucyjnego– projekt nr 32/XXIV,
12.33)  rozpatrzenia wniosku z dnia 23 marca 2021 roku – projekt nr 33/XXIV,
12.34)  rozpatrzenia ponaglenia na przewlekłość postępowania – projekt nr 34/XXIV,
12.35)  rozpatrzenia ponaglenia na przewlekłość postępowania –  projekt nr 35/XXIV,
12.36)  rozpatrzenia ponowionej skargi na Wójta Gminy Ożarowice – projekt nr 36/XXIV,
12.37)  rozpatrzenia ponaglenia na przewlekłość postępowania – projekt nr 37/XXIV,
12.38)  rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Ożarowice – projekt nr 38/XXIV,
12.39)  rozpatrzenia ponaglenia na przewlekłość postępowania – projekt nr 39/XXIV,
12.40)  rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Ożarowice – projekt nr 40/XXIV,
12.41)  rozpatrzenia skargi na Dyrektora Przedszkola w Tąpkowicach– projekt nr 41/XXIV,
12.42)  rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Ożarowice – projekt nr 42/XXIV,
12.43)  rozpatrzenia skargi na Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej w Ożarowicach – projekt nr 43/XXIV,
12.44)  rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Ożarowice – projekt nr 44/XXIV.
13.   Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Gminy z bieżącej działalności Rady Gminy.
14.   Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach.
15.   Sprawy różne.
16.   Zakończenie obrad sesji.
Gmina Ożarowice
Ożarowice to gmina wiejska, w województwie śląskim, w powiecie tarnogórskim. W latach 1975–1998 gmina należała terytorialnie do województwa katowickiego. Gmina jest położona na terenie dawnego księstwa siewierskiego. Siedzibą urzędu gminy są Ożarowice.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Redakcja oraz właściciel Serwisu nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypowiedzi i komentarze publikowane przez użytkowników oraz zastrzega sobie możliwość usunięcia lub edycji komentarzy zawierających treści znieważające lub powszechnie uważane za obelżywe. W momencie dodawania komentarza zapamiętywane zostają adres email oraz adres IP komentującego użytkownika (informacje te nie będa publikowane i wyświetlane).