Czwartek, 1 czerwca 2023r. | Imieniny: Justyna, Anieli, Konrada
Pokaż menu

18.04.2023r -XLIII Sesja Rady Gminy Ożarowice

12 kwietnia, 2023
Urząd gminy w Ożarowicach - Toen96 - Praca własna / Wikimedia / CC BY-SA 3.0 Urząd gminy w Ożarowicach - Toen96 - Praca własna / Wikimedia / CC BY-SA 3.0

Dnia 18 kwietnia 2023 roku (wtorek) o godz.14:00 w sali nr 9 Urzędu Gminy w Ożarowicach ul. Dworcowa 15 odbędzie się XLIII sesja Rady Gminy Ożarowice.

                                                                                   Przewodniczący Rady Gminy Ożarowice
                                                                                                  Marian Czernikarz

Otwarcie obrad i stwierdzenie prawomocności sesji.
2. Wybór Sekretarza obrad.
3. Przedstawienie porządku obrad oraz jego przyjęcie.
4.  Przyjęcie protokołu z sesji Nr XLII/2023.
5.  Sprawozdanie z działalności Komendy Powiatowej Policji w Tarnowskich Górach oraz Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie powiatu tarnogórskiego za okres 01.01.2022r. do 31.12.2022r.
6.  Sprawozdanie Wójta z działalności między sesjami, w tym z wykonania uchwał Rady Gminy.
7.  Informacje Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
8.  Podjęcie uchwał w sprawach:
8.1)  wprowadzenia zmian w  Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ożarowice na lata 2023-2037 
– projekt nr 1/XLIII
8.2)  wprowadzenia  zmian w uchwale budżetowej gminy na rok 2023 – projekt nr 2/XLIII,
8.3)  udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Tarnogórskiemu na dofinansowanie zadania związanego z prowadzeniem w 2023 roku punktu informacyjno-doradczego dla osób bezrobotnych z terenu Gminy Ożarowice – projekt nr 3/XLIII,
8.4)  przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ożarowice w 2023 roku – projekt nr 4/XLIII
8.5)  uchwalenia „Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Ożarowice na lata 2022-2037” – projekt 5/XLIII,
8.6)  określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych do punktu zlewnego na terenie gminy Ożarowice
– projekt nr 6/XLIII,
8.7)  przystąpienia do sporządzenia Gminnego programu Rewitalizacji dla Gminy Ożarowice do roku 2030 – projekt nr 7/XLIII,
8.8)  oddania gruntu w dzierżawę na okres powyżej 3 lat w trybie bezprzetargowym - projekt nr 8/XLIII,
8.9)  oddania gruntu w dzierżawę na okres powyżej 3 lat w trybie bezprzetargowym - projekt nr 9/XLIII,
8.10) oddania gruntu w dzierżawę na okres powyżej 3 lat w trybie bezprzetargowym - projekt nr10 /XLIII,
8.11) wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowych– projekt nr 11/XLIII,
8.12) wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowych– projekt nr 12/XLIII,
8.13) wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości gruntowej - projekt nr 13/XLIII,
8.14) wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości gruntowej - projekt nr 14/XLIII,
8.15) wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości gruntowej - projekt nr 15/XLIII,
8.16) wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości gruntowej - projekt nr 16/XLIII,
8.17) wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości gruntowej - projekt nr 17/XLIII,
8.18) wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości gruntowej - projekt nr 18/XLIII,
8.19) wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości gruntowej - projekt nr 19/XLIII,
8.20) wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości gruntowej - projekt nr 20/XLIII,
8.21) wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości gruntowej - projekt nr 21/XLIII,
8.22) określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu będącej podstawą do ustalenia zwrotu rodzicom kosztu przewozu dzieci, młodzieży i uczniów do placówek oświatowych – projekt nr 22/XLIII,
8.23) rozpatrzenia skargi na Dyrektora Żłobka w Tąpkowicach – projekt 23/XLIII,
8.24) rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Ożarowice – projekt 24/XLIII,
8.25) rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Ożarowice – projekt 25/XLIII,
8.26) rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Ożarowice – projekt 26/XLIII,
8.27) rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Ożarowice – projekt 27/XLIII,
8.28) rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Ożarowice – projekt 28/XLIII,
8.29) rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Ożarowice – projekt 29/XLIII,
8.30) rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Ożarowice – projekt 30/XLIII,
8.31) przekazania skargi według właściwości do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach - projekt nr 31/XLIII.
9.  Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach.
10.  Sprawy różne.
11.  Zakończenie obrad sesji.

Zgodnie z przepisami Ustawy o samorządzie gminnym obrady Rady Gminy są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Dostęp do tej formy udziału zapewniony jest poprzez stronę internetową oraz BIP. Jawność zagwarantowana jest również możliwością wstępu na sesje Rady Gminy.
Gmina Ożarowice
Ożarowice to gmina wiejska, w województwie śląskim, w powiecie tarnogórskim. W latach 1975–1998 gmina należała terytorialnie do województwa katowickiego. Gmina jest położona na terenie dawnego księstwa siewierskiego. Siedzibą urzędu gminy są Ożarowice.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Redakcja oraz właściciel Serwisu nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypowiedzi i komentarze publikowane przez użytkowników oraz zastrzega sobie możliwość usunięcia lub edycji komentarzy zawierających treści znieważające lub powszechnie uważane za obelżywe. W momencie dodawania komentarza zapamiętywane zostają adres email oraz adres IP komentującego użytkownika (informacje te nie będa publikowane i wyświetlane).