Środa, 24 lipca 2024r. | Imieniny: Kingi, Krystyny
Pokaż menu

27.06.2024r -III Sesja Rady Gminy Ożarowice

20 czerwca, 2024
Urząd gminy w Ożarowicach - Toen96 - Praca własna / Wikimedia / CC BY-SA 3.0 Urząd gminy w Ożarowicach - Toen96 - Praca własna / Wikimedia / CC BY-SA 3.0

Dnia 27 czerwca 2024r (czwartek) o godz.12:00 w sali nr 9 Urzędu Gminy w Ożarowicach ul. Dworcowa 15 odbędzie się II sesja Rady Gminy Ożarowice.

                                                                                   Przewodnicząca Rady Gminy Ożarowice
                                                                                                      Anna Drużyńska

1.  Otwarcie obrad i stwierdzenie prawomocności sesji.
2.  Wybór Sekretarza obrad.
3.  Przedstawienie porządku obrad oraz jego przyjęcie.
4.  Przyjęcie protokołu z sesji Nr II/2024.
5.  Sprawozdanie Wójta z działalności między sesjami, w tym z wykonania uchwał Rady Gminy.
6.  Informacje Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
7.  Sprawozdanie opisowe z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej za 2023 rok
8.  Ocena  Zasobów Pomocy Społecznej za rok 2023.
9.  Debata nad raportem o stanie Gminy Ożarowice w 2023 roku.
10. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2023 rok – przedstawienie opinii RIO w Katowicach o sprawozdaniu z wykonania budżetu
11. Przekazanie informacji o stanie mienia komunalnego w Gminie Ożarowice na dzień 31 grudnia 2023 roku.
12. Przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy za     2023 rok oraz opinii RIO w Katowicach o wniosku Komisji Rewizyjnej.
13. Podjęcie uchwał w sprawach:
13.1)  udzielenia Wójtowi Gminy Ożarowice wotum zaufania – projekt nr 1/III,
13.2)  rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2023 rok –  projekt nr 2/III,
13.3)  udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2023 rok – projekt nr 3/III,
13.4)  wprowadzenia zmian w  Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ożarowice na lata 2024-2037
- projekt nr 4/III,
13.5)  wprowadzenia  zmian w uchwale budżetowej gminy na rok 2024 – projekt  nr 5/III,
13.6)  poboru podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa, określenie inkasentów, ich obowiązków i wynagrodzenia za pobór podatków stanowiących dochód Gminy – projekt 6/III,
13.7) zmiany Uchwały Nr XLIX.978.2023 rady Gminy Ożarowice z dnia 12 grudnia 2023 r. w sprawie stawek dotacji przedmiotowych dla samorządowego zakładu budżetowego oraz szczegółowych zasad i trybu udzielania oraz rozliczania tych dotacji w roku 2024 – projekt nr 7/III,
13.8)  wyznaczenia przedstawicieli Gminy Ożarowice do składu Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin – Oczyszczalnia Ścieków Ożarowice – projekt nr 8/III,
13.9)  wskazania przedstawiciela Rady Gminy Ożarowice do składu Komitetu Rewitalizacji
- projekt nr 9/III
13.10) wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości gruntowej – projekt nr 10/III,
13.11) wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości gruntowej – projekt nr 11/III,
13.12) wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowych – projekt nr 12/III,
13.13) wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowych – projekt nr 13/III,
13.14) wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej - projekt nr 14/III,
13.15) wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej - projekt nr 15/III,
13.16) wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej - projekt nr 16/III,
13.17) oddania gruntu w dzierżawę na okres powyżej 3 lat w trybie bezprzetargowym- projekt nr 17/III,
13.18) oddania gruntu w dzierżawę na okres powyżej 3 lat w trybie bezprzetargowym- projekt nr 18/III,
13.19) oddania gruntu w dzierżawę na okres powyżej 3 lat w trybie bezprzetargowym- projekt nr 19/III,
13.20) zwolnień w podatku od nieruchomości na terenie Gminy Ożarowice – projekt nr 20/III,
13.21) upoważnienia Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Ożarowice do czynności związanych z podróżami służbowymi Przewodniczącego Rady Gminy Ożarowice – projekt nr 21/III,
13.22) opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych, dla których organem prowadzącym jest gmina Ożarowice  – projekt nr 22/III,
13.23) ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach treningowych lub wspomaganych mieszkańców Gminy Ożarowice – projekt nr 23/III,
13.24) szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków w częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania a także w sprawie szczegółowych warunków przyznawania usług sąsiedzkich, wymiaru i zakresu tych usług oraz sposobu rozliczania wykonywania takich usług 
–projekt nr 24/III,
13.25) przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej na II półrocze 2024 roku – projekt nr 25/III,
13.26) przyjęcia planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji  na II półrocze 2024 roku
–projekt nr 26/III,
13.27) rozpatrzenia petycji dotyczącej podjęcia działań zmierzających do zmiany Uchwały nr XLVI.906.2023 Rady Gminy Ożarowice z dn. 24.08.2023r. „w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych do punktu zlewnego na terenie gminy Ożarowice”– projekt nr 27/III,
13.28)  rozpatrzenia wniosku z dnia 26 lutego 2024 roku – projekt nr  28/III,
13.29)  rozpatrzenia wniosku z dnia 26 lutego 2024 roku – projekt nr  29/III,
13.30) rozpatrzenia skargi na Dyrektora Centrum Usług Wspólnych Ożarowice – projekt nr 30/III,
13.31) rozpatrzenia skargi na Dyrektora Żłobka w Tąpkowicach – projekt nr 31/III,
13.32) rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Ożarowice – projekt nr 32/III,
13.33) rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Ożarowice – projekt nr 33/III,
13.34) rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Ożarowice – projekt nr 34/III,
13.35) rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Ożarowice – projekt nr 35/III,
13.36) rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Ożarowice – projekt nr 36/III.
14.   Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach.
15.   Sprawy różne.
16.   Zakończenie obrad sesji.

Zgodnie z przepisami Ustawy o samorządzie gminnym obrady Rady Gminy są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Dostęp do tej formy udziału zapewniony jest poprzez stronę internetową oraz BIP. Jawność zagwarantowana jest również możliwością wstępu na sesje Rady Gminy.
Gmina Ożarowice
Ożarowice to gmina wiejska, w województwie śląskim, w powiecie tarnogórskim. W latach 1975–1998 gmina należała terytorialnie do województwa katowickiego. Gmina jest położona na terenie dawnego księstwa siewierskiego. Siedzibą urzędu gminy są Ożarowice.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Redakcja oraz właściciel Serwisu nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypowiedzi i komentarze publikowane przez użytkowników oraz zastrzega sobie możliwość usunięcia lub edycji komentarzy zawierających treści znieważające lub powszechnie uważane za obelżywe. W momencie dodawania komentarza zapamiętywane zostają adres email oraz adres IP komentującego użytkownika (informacje te nie będa publikowane i wyświetlane).