Piątek, 12 kwietnia 2024r. | Imieniny: Juliusza, Luboslawa, Zenona
Pokaż menu

Dlaczego stawka za odpady komunalne w naszej gminie wynosi 26 zł od jednego mieszkańca?

11 marca, 2020
Urząd gminy w Ożarowicach - Toen96 - Praca własna / Wikimedia / CC BY-SA 3.0 Urząd gminy w Ożarowicach - Toen96 - Praca własna / Wikimedia / CC BY-SA 3.0

Od 1 lutego 2020 r. na terenie Gminy Ożarowice obowiązuje nowa stawka za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 26 zł od jednego mieszkańca. Stawka została ustalona w oparciu o koszty funkcjonowania systemu, które obejmują: koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, koszty utrzymania punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych, koszty obsługi administracyjnej systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi, wyposażania nieruchomości w pojemniki i worki do zbierania odpadów komunalnych. Z przedmiotowych środków pokrywane mogą być również koszty usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania (dzikie wysypiska śmieci).

Od samego początku wprowadzenia w Polsce nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, stawki opłat na terenie Gminy Ożarowice były niskie, pomimo znacznego wzrostu kosztów funkcjonowania systemu. W okresie od lipca 2013 do lutego 2016 roku stawka za odpady segregowane wynosiła 8 zł za osobę, a za niesegregowane 15 zł. W okresie od marca 2016 do stycznia 2020 roku stawka za odpady segregowane wynosiła 10 zł, a za odpady niesegregowane 18 zł. Od lutego 2020 r. stawka za odpady segregowane wynosi 26 zł za osobę. Wprowadzone zostało częściowe zwolnienie z tej opłaty w przypadku zadeklarowania kompostowania bioodpadów w przydomowym kompostowniku w wysokości 1 zł na mieszkańca. Zgodnie z nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, mieszkańcy nie mogą zadeklarować nieselektywnej zbiórki odpadów. Mają obowiązek segregować odpady na 5 frakcji: papier i tektura, tworzywa sztuczne i metale, szkło, bioodpady i odpady zmieszane (te, których nie da się posegregować, np. zużyte artykuły higieny osobistej, papier tłusty, potłuczone naczynia).

W naszej gminie nie ma limitu ilości odbieranych odpadów komunalnych od mieszkańca - tyle odpadów ile mieszkaniec wytworzy, tyle zostanie odebranych (jeśli będą odpowiednio posegregowane). W okresie obowiązywania umowy pomiędzy Gminą Ożarowice, a Firmą Remondis Tarnowskie Góry Sp. z o.o. na odbiór i zagospodarowanie odpadów (w okresie od lutego 2016 r. do grudnia 2019 r.), wynagrodzenie z tytułu umowy wynosiło:

- odbiór i zagospodarowanie odpadów zmieszanych – 423 zł brutto/1 Mg

- odbiór i zagospodarowanie odpadów segregowanych – 230 zł brutto/1 Mg

W IV kwartale 2019 r. Gmina przeprowadziła dwa postępowania przetargowe w celu wyłonienia przedsiębiorcy, który miał odbierać odpady komunalne od mieszkańców od stycznia 2020 r. Firma Remondis Tarnowskie Góry Sp. z o.o. była jedynym podmiotem, który złożył ofertę w przetargu, a więc nie miała żadnej konkurencji.

W styczniu br. Gmina podpisała umowę z  wykonawcą, która została zawarta na okres 3 lat. Wynagrodzenie z tytułu umowy wynosi:

- odbiór i zagospodarowanie odpadów zmieszanych – 869,94 zł brutto/1 Mg

- odbiór i zagospodarowanie odpadów segregowanych – 781,79 zł brutto/1 Mg

Na wysokość stawek oferowanych przez przedsiębiorcę odbierającego odpady, a tym samym na wysokość stawki opłaty ponoszonej przez mieszkańców, wpływa drastyczny wzrost kosztów związanych z przetworzeniem odpadów, czyli tym co dzieje się ze śmieciami, gdy przedsiębiorca za to odpowiedzialny odbierze je od mieszkańca. Na te koszty wpływa m.in.:

1) wzrost tzw. opłaty marszałkowskiej ustalanej przez Ministra Środowiska - w 2019 roku za każdą tonę odpadów składowaną na wysypisku, firma odbierająca odpady zapłaciła 170 zł, w roku 2020 opłata ta została ustalona na poziomie 270 zł za tonę,

2) wzrost cen energii - dla przedsiębiorców, w stosunku do zeszłego roku, średni wzrost cen energii w gminach należących do Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii wyniósł ok. 54%,

3) wzrost płacy minimalnej,

4) wzrost wymagań technicznych w stosunku do miejsc magazynowania odpadów,

5) słabo rozwinięty rynek surowców wtórnych (brak możliwości ich zagospodarowania),

6) brak rozszerzonej odpowiedzialności producentów opakowań za wprowadzanie ich do obrotu.

Pomimo powszechnej opłaty za śmieci i braku ograniczenia pojemników i worków, ciągle porzucane są odpady na polach, w lasach i rowach przydrożnych, za których usunięcie musimy wszyscy płacić.

Problem wzrostu kosztów za gospodarowanie odpadami komunalnymi dotyczy wszystkich gmin w Polsce. O przyczynach takiej sytuacji można także przeczytać w artykule opublikowanym na łamach Gazety Prawnej.

Na wiele czynników, my mieszkańcy nie mamy wpływu. Mamy natomiast wpływ na to, ile odpadów powstaje w naszych domach. Starajmy się ograniczać ilość tych odpadów, np. poprzez wykorzystywanie toreb wielokrotnego użytku, nie pakowanie owoców i warzyw w zbędne torebki foliowe czy kompostowanie bioodpadów. Odpady, które już powstaną w naszych domach postarajmy się właściwie posegregować, aby mogły zostać przetworzone w procesie recyklingu i być ponownie wykorzystane.

Artykuł Dziennika Gazety Prawnej nr 236
z dn. 6-8 XII 2019r
(kliknij aby otworzyć)
Gmina Ożarowice
Ożarowice to gmina wiejska, w województwie śląskim, w powiecie tarnogórskim. W latach 1975–1998 gmina należała terytorialnie do województwa katowickiego. Gmina jest położona na terenie dawnego księstwa siewierskiego. Siedzibą urzędu gminy są Ożarowice.

Możliwość komentowania została wyłączona.

Redakcja oraz właściciel Serwisu nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypowiedzi i komentarze publikowane przez użytkowników oraz zastrzega sobie możliwość usunięcia lub edycji komentarzy zawierających treści znieważające lub powszechnie uważane za obelżywe. W momencie dodawania komentarza zapamiętywane zostają adres email oraz adres IP komentującego użytkownika (informacje te nie będa publikowane i wyświetlane).