Czwartek, 30 maja 2024r. | Imieniny: Ferdynanda, Karola, Jana
Pokaż menu

Tryb pozakonkursowy „małe granty” w Gminie Ożarowice

13 stycznia, 2020
Urząd gminy w Ożarowicach - Toen96 - Praca własna / Wikimedia / CC BY-SA 3.0 Urząd gminy w Ożarowicach - Toen96 - Praca własna / Wikimedia / CC BY-SA 3.0

Tryb pozakonkursowy „małe granty” w Gminie Ożarowice.

Na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie istnieje możliwość ubiegania się o dotację na realizację zadania publicznego w Gminie Ożarowice poza otwartym konkursem ofert. W ramach „małych grantów” o dofinansowanie mogą ubiegać się organizacje pozarządowe lub podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 (zwane dalej organizacjami pozarządowymi). Ofertę na realizację zadania przedstawia organizacja pozarządowa z własnej inicjatywy,  według wzoru zgodnego z rozporządzeniem Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego w sprawie uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru sprawozdania z realizacji zadania publicznego z dnia 24 października 2018 roku.

- Dofinansowanie lub finansowanie zadania, o które ubiega się organizacja pozarządowa nie może przekroczyć kwoty 10 000 zł.
- Czas trwania realizacji zadania nie może przekroczyć 90 dni.
- Łączna wartość środków finansowych przekazanych tej samej organizacji pozarządowej nie może przekroczyć kwoty 20 000 zł w danym roku kalendarzowym.

Zainteresowane podmioty proszę o złożenie ofert do dnia 24 stycznia 2020 roku.
Oferty można składać w Urzędzie Gminy Ożarowice pok. 11 w godzinach pracy urzędu.

                                                                                                          Wójt Gminy

                                                                                                  (-) Grzegorz Czapla

Informacja dodatkowa:

- W przypadku gdy Oferent nie jest zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym do oferty należy załączyć potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię aktualnego wyciągu z innego rejestru lub ewidencji.

- W przypadku gdy wyciąg z innego rejestru lub ewidencji, o którym mowa powyżej nie zawiera informacji o sposobie i/lub osobie/ach (nazwisko/a i funkcja/e) upoważnionej/ych do składania oświadczeń woli w imieniu Oferenta, należy załączyć inny dokument (np. statut, uchwała itp.) lub stosowane pełnomocnictwo.
Gmina Ożarowice
Ożarowice to gmina wiejska, w województwie śląskim, w powiecie tarnogórskim. W latach 1975–1998 gmina należała terytorialnie do województwa katowickiego. Gmina jest położona na terenie dawnego księstwa siewierskiego. Siedzibą urzędu gminy są Ożarowice.

Możliwość komentowania została wyłączona.

Redakcja oraz właściciel Serwisu nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypowiedzi i komentarze publikowane przez użytkowników oraz zastrzega sobie możliwość usunięcia lub edycji komentarzy zawierających treści znieważające lub powszechnie uważane za obelżywe. W momencie dodawania komentarza zapamiętywane zostają adres email oraz adres IP komentującego użytkownika (informacje te nie będa publikowane i wyświetlane).