Piątek, 23 lutego 2024r. | Imieniny: Romany, Damiana, Polikarpa
Pokaż menu

Nowa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – projekt uchwały

18 czerwca, 2020
Urząd gminy w Ożarowicach - Toen96 - Praca własna / Wikimedia / CC BY-SA 3.0 Urząd gminy w Ożarowicach - Toen96 - Praca własna / Wikimedia / CC BY-SA 3.0

Szanowni Mieszkańcy,
w dniu 16 czerwca br. przygotowany został projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XV.243.2020  Rady Gminy Ożarowice z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Ożarowice. Projektowana zmiana dotyczy podniesienia obecnie obowiązujących stawek opłaty, a mianowicie:

- w przypadku gromadzenia i odbierania odpadów w sposób selektywny: 33,00 zł/os. miesięcznie,

- w przypadku niewypełniania obowiązku zbierania odpadów w sposób selektywny: 99 zł/os. miesięcznie.

Projekt uchwały przewiduje także zwolnienie w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zamieszkałych, którzy będą kompostować bioodpady w wysokości 8 zł/os. miesięcznie, a więc osoby kompostujące bioodpady będą płacić 25 zł miesięcznie.

Patrząc na obecne i projektowane stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w innych gminach w kraju, wyraźnie widać, że podwyżki są nieuniknione. Ogromny wpływ na tę sytuację mają m.in. coraz większe ilości wytwarzanych śmieci, wyższe opłaty ponoszone na składowiskach odpadów przez firmy odbierające odpady i brak rozszerzonej odpowiedzialności producenta (ROP). System rozszerzonej odpowiedzialności producenta, to mechanizm wprowadzony unijnym Pakietem Dyrektyw Odpadowych definiujący m.in. zakres odpowiedzialności producentów za opakowania wprowadzane na rynek, które później stają się odpadami. Jest to realna szansa na obniżenie kosztów systemu gospodarowania odpadami. Niestety, w Polsce ten temat jest od dłuższego czasu na etapie konsultacji.

Przypominamy, że wpływy z opłat uiszczanych przez mieszkańców mogą być wyłącznie przeznaczone na koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, czyli: koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, koszty utrzymania punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK), koszty obsługi administracyjnej systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi, wyposażania nieruchomości w pojemniki i worki do zbierania odpadów komunalnych. Z przedmiotowych środków pokrywane są również koszty usuwania odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania (dzikie wysypiska śmieci). Te pieniądze nie mogą być przeznaczone na żadne inne zadania, zabrania tego art. 6r ust.1aa ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2019 poz. 2010 ze zm.).

Obecnie, koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami są dużo wyższe niż wpływy od mieszkańców z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami. Z tego właśnie powodu został przygotowany projekt uchwały dot. podniesienia obecnie obowiązujących stawek. Istnieje jednak szansa na obniżenie tej opłaty poprzez zakładanie przydomowych kompostowników i zagospodarowywanie bioodpadów, które mogą stać się np.  doskonałym nawozem pod uprawy ogrodnicze.

                                                                                                          Wójt Gminy Ożarowice

 
Gmina Ożarowice
Ożarowice to gmina wiejska, w województwie śląskim, w powiecie tarnogórskim. W latach 1975–1998 gmina należała terytorialnie do województwa katowickiego. Gmina jest położona na terenie dawnego księstwa siewierskiego. Siedzibą urzędu gminy są Ożarowice.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Redakcja oraz właściciel Serwisu nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypowiedzi i komentarze publikowane przez użytkowników oraz zastrzega sobie możliwość usunięcia lub edycji komentarzy zawierających treści znieważające lub powszechnie uważane za obelżywe. W momencie dodawania komentarza zapamiętywane zostają adres email oraz adres IP komentującego użytkownika (informacje te nie będa publikowane i wyświetlane).