Piątek, 23 lutego 2024r. | Imieniny: Romany, Damiana, Polikarpa
Pokaż menu

Pakiet antykryzysowy Gminy Ożarowice dla przedsiębiorców

08 maja, 2020
Urząd gminy w Ożarowicach - Toen96 - Praca własna / Wikimedia / CC BY-SA 3.0 Urząd gminy w Ożarowicach - Toen96 - Praca własna / Wikimedia / CC BY-SA 3.0

Ustawa antykryzysowa wprowadziła nowe rozwiązania w zakresie możliwości udzielania dodatkowego wsparcia dla przedsiębiorców w stosunku do dotychczas obowiązujących regulacji.
W szczególności wprowadzone zostały przepisy umożliwiające jednostkom samorządu terytorialnego udzielanie dodatkowej pomocy publicznej, m.in. w formie zwolnień podatkowych oraz ulg w spłacie należności podatkowych i cywilnoprawnych, w szerszym niż dotychczas zakresie.

Propozycja pakietu pomocowego zostanie przedłożona Radzie Gminy Ożarowice na najbliższej sesji.
Poniżej przedstawiam instrumenty wsparcia w związku z epidemią, które zostaną zaproponowane radnym.

Nowe regulacje:
Art. 15p. Rada Gminy może wprowadzić, w drodze uchwały, za część roku 2020, zwolnienia z podatku od nieruchomości: gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, wskazanym grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19.

Działania Gminy Ożarowice:
Przygotowywany jest projekt uchwały Rady Gminy w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na podstawie art. 15p ustawy antykryzysowej, zgodnie z którą prawem do zwolnienia objęte zostaną te wskazane grupy przedsiębiorców, które odnotowały pogorszenie płynności finansowej w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19, w szczególności te podmioty, które na podstawie rozporządzeń rządu musiały zawiesić swoją działalność. Zwolnienie dotyczyć będzie podatku od nieruchomości należnego za okres od kwietnia do września 2020 roku, którego terminy płatności upływają odpowiednio w kwietniu, maju, czerwcu, lipcu, sierpniu i we wrześniu 2020 r. Warunkiem uzyskania pomocy jest prowadzenie przez przedsiębiorców, o których mowa w ust. 1,  działalności w następujących działach/podklasach Polskiej Klasyfikacji Działalności: 56.10.A; 82.30.Z; 90.0; 59.14.Z; 56.30; 96.02.Z; 96.04.Z; 93.0; 52.21.Z oraz działalności związanej z prowadzeniem usług hotelarskich w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt. 8 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 238).

Nowe regulacje:
Art. 15q.  Rada gminy może przedłużyć, w drodze uchwały, wskazanym grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19, terminy płatności rat podatku od nieruchomości, płatnych w kwietniu, maju i czerwcu  2020 r., nie dłużej niż do dnia 30 września 2020 r.

Działania Gminy Ożarowice:
W związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19, przedłuża się wskazanej grupie przedsiębiorców do 30 września 2020 r.  terminy  płatności rat podatku od nieruchomości płatnych w kwietniu, maju i czerwcu 2020 r. Warunkiem uzyskania pomocy jest prowadzenie przez przedsiębiorców, o których mowa w ust 1,  działalności w następujących działach/podklasach Polskiej Klasyfikacji Działalności: 56.10.A; 82.30.Z; 90.0; 59.14.Z; 56.30; 96.02.Z; 96.04.Z; 93.0; 52.21.Z oraz działalności związanej z prowadzeniem usług hotelarskich w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt. 8 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 238).

Nowe regulacje:
Art. 15zzzf. Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego może, w drodze uchwały, postanowić o odstąpieniu od dochodzenia należności o charakterze cywilnoprawnym przypadających jednostce samorządu terytorialnego lub jej jednostkom organizacyjnym, wymienionym w art. 9 pkt 3, 4 i 13 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w stosunku do podmiotów, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 i które złożą wniosek o odstąpienie od dochodzenia należności. Ar. 15zzzh natomiast umożliwił do czasu podjęcia ww. uchwały organowi wykonawczemu stosowanie ulg w postaci odraczania terminów płatności, rozkładania na raty, umarzania lub niedochodzenia należności.

Działania Gminy Ożarowice:
Podjęte zostało Zarządzenie Wójta  Gminy w sprawie trybu udzielania ulg w spłacie należności cywilnoprawnych w związku z COVID-19 dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, którzy zostali dotknięci ograniczeniami związanymi ze stanem epidemii lub stanem zagrożenia epidemicznego lub ponosi inne negatywne skutki epidemii, ich płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 oraz na dzień 31 grudnia 2019 r. nie spełniali kryteriów przedsiębiorstwa znajdującego się w trudnej sytuacji zgodnie z definicją w art. 2 pkt 18 Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1). Ulgi mogą być udzielane za okres od ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii do dwóch miesięcy po zakończeniu tego stanu, który obowiązywał jako ostatni, jednak nie dłużej niż do dnia 30 września 2020 r.
Gmina Ożarowice
Ożarowice to gmina wiejska, w województwie śląskim, w powiecie tarnogórskim. W latach 1975–1998 gmina należała terytorialnie do województwa katowickiego. Gmina jest położona na terenie dawnego księstwa siewierskiego. Siedzibą urzędu gminy są Ożarowice.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Redakcja oraz właściciel Serwisu nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypowiedzi i komentarze publikowane przez użytkowników oraz zastrzega sobie możliwość usunięcia lub edycji komentarzy zawierających treści znieważające lub powszechnie uważane za obelżywe. W momencie dodawania komentarza zapamiętywane zostają adres email oraz adres IP komentującego użytkownika (informacje te nie będa publikowane i wyświetlane).