Środa, 28 lutego 2024r. | Imieniny: Romana, Ludomira, Lecha
Pokaż menu

LI sesja Powiatu Tarnogórskiego

01 marca, 2023

Grupa osób siedzących

Wczoraj odbyła się druga sesja Rady Powiatu Tarnogórskiego w tym roku. Pierwszym punktem było wystąpienie burmistrza Arkadiusza Czecha w sprawie budowanych ścieżek rowerowych. Kolejne punkty spotkania odbywały się zgodnie z porządkiem obrad.

Po wysłuchaniu informacji na temat bezpieczeństwa p-poż. w powiecie przedstawionej przez st.bryg. Adama Lachowicza – Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Tarnowskich Górach radni przyjęli uchwałę w tej sprawie.

Podczas sesji radni podejmowali uchwały w sprawie minimalnej wysokości wynagrodzenia dla rodzin zastępczych zawodowych oraz prowadzących rodzinne domy dziecka. Temat osobiście przedstawiła pani dyrektor PCPR-u Klaudia Zyśk. Uchwały w sprawie budżetu podjęte zostały po omówieniu przez panią Agnieszkę Nolewajkę – Naczelnik Wydziału Budżetu i Finansów.

Grupa osób siedzących
Grupa osób siedzących
Grupa osób siedzących
Grupa osób siedzących
Grupa osób siedzących
Grupa osób siedzących
Grupa osób siedzących
Grupa osób siedzących
Grupa osób siedzących
Grupa osób siedzących
Grupa osób siedzących
Grupa osób siedzących
Grupa osób siedzących
Grupa osób siedzących

Podczas sesji Wicestarosta Sebastian Nowak przedstawił sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu i wykonania uchwał Rady Powiatu, zaś Przewodniczący Rady Powiatu Przemysław Cichosz przedstawił sprawozdanie z bieżącej działalności.

Materiały z sesji Rady Powiatu Tarnogórskiego dostępne są na stronie: https://www.bip.tarnogorski.pl/?catid=18&parcat=3&t=menu

komendant PSP
Grupa osób siedzących

Poniżej prezentujemy wybrane dane z „INFORMACJI KOMENDANTA POWIATOWEGO PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W TARNOWSKICH GÓRACH O STANIE BEZPIECZEŃSTWA POWIATU W ZAKRESIE OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ I PRZECIWPOWODZIOWEJ W 2022 ROKU”

„Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Tarnowskich Górach zabezpiecza operacyjnie teren administracyjny powiatu tarnogórskiego. Chroniony obszar powiatu tarnogórskiego to 644,19 km2 (64 419 ha), w którym zamieszkuje 140 941 osób – stan na 31.12.2021 r. (źródło GUS).

Działalność ratowniczo gaśniczą na terenie powiatu realizują:

Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza Tarnowskie Góry,

Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza Radzionków,

Ochotnicze Straże Pożarne oraz Lotniskowa Służba Ratowniczo Gaśnicza.

W JRG Tarnowskie Góry służbę pełni łącznie 72 strażaków, stan minimalny to 15 strażaków ratowników. W JRG Radzionków służbę pełni łącznie 41 strażaków, stan minimalny to 8 strażaków ratowników. Ochotnicze Straże Pożarne działają na terenie 8 miast i gmin naszego powiatu, na terenie Radzionkowa nie funkcjonuje żadna jednostka OSP.

W 2022 roku straż pożarna interweniowały 3124 razy. Dla porównania rok wcześniej doszło do 2691 wyjazdów . Szacunkowo wartość powstałych strat materialnych określana przez PSP w roku 2022 wyniosła 19 853,7 tyś. zł, a w roku 2021 wyniosła 10 989,8 tyś zł.

W dniu 21 maja Stanowisko Kierowania Komendanta Powiatowego przyjęło zgłoszenie z systemu Wojewódzkiego Centrum Powiadamiania Ratunkowego o pożarze trawy i lasu w okolicach Huty Miasteczko śląskie. Po dojeździe pierwszych zastępów na miejsce zdarzenia zastano pożar około 1 ha traw wraz drzewostanem, pożar szybko się rozprzestrzeniał, SIŚ na miejscu zdarzenia niewystarczające. Zadysponowano dodatkowe zastępy oraz śmigłowiec z Nadleśnictwa Brynek. Ze względu na silny wiatr pożar szybko się rozprzestrzeniał. Utworzono Punkt Przyjęcia Sił i Środków na stacji MOYA przy drodze DW 908 oraz punkt czerpania wody na zbiorniku wodnym przy skrzyżowaniu dróg DW 908 z DW 912. Zadysponowano dodatkowe Siły i Środki, w tym: dwa plutony gaśnicze PSP z Bytomia i Zabrza, Kompanię Odwodową nr 1 „Będzin” oraz Grupę Operacyjną z SKKW Katowice. Działania gaśnicze wspierany były z powietrza poprzez dwa samoloty gaśnicze Dromader oraz śmigłowiec z Bambi Bucket z Lasów Państwowych, które do godzin wieczornych wykonywały zrzuty wody.  Pożar opanowano o godz. 23.30 i objął on 60ha lasu straty oszacowano na 370 tys.zł.

Oberwanie chmury Tarnowskie Góry

Ze względu na intensywne opady deszczu oraz silny wiatr w dwóch dniach straż pożarna odnotowała 304 zdarzenia na terenie powiatu tarnogórskiego tj:

− 9 czerwca 2022 r. podjęto 63 interwencje, w tym 38 na terenie gminy Świerklaniec.

− 8 września 2022 r. podjęto 241 interwencji ( 203 na terenie miasta Tarnowskie Góry).

Z analizy miejsc występowania podtopień na terenie Powiatu Tarnogórskiego przyjąć należy , że najczęściej są to obiekty budowlane położone w najbliższym sąsiedztwie lokalnych rzek oraz związane z niewydolnością kanalizacji burzowej (centrum miasta Tarnowskie Góry oraz dzielnica Lasowice i Sowice) jak również zatorami występującymi na mostkach przejazdowych nad ciekami wodnymi oraz niedrożnością rowów melioracyjnych

Grupy specjalistyczne

Na bazie JRG Radzionków funkcjonują dwie grupy specjalistyczne. Grupa Ratownictwa Wysokościowego funkcjonuje od 1997 roku, posiada sprzęt i wyposażenie zgodne z wymogami zasad organizacji ratownictwa wysokościowego w KSRG. Stan osobowy to 31 ratowników wysokościowych. codziennie na służbie jest 5 ratowników wysokościowych w 2022 roku przeprowadziła 11 akcji ratownictwa wysokościowego, z tego 5 na terenie powiatu tarnogórskiego pozostałe 6 na terenie województwa śląskiego. Grupa Poszukiwawczo Ratownicza w JRG Radzionków funkcjonuje od 31.01.2013 roku w związku z reorganizacją ratownictwa specjalistycznego w KSRG. W lipcu 2015 roku osiągnęła gotowość bojową poziomu A (stała gotowość 3 ratowników SGPR do działań ratowniczych). Obecnie grupa liczy 30 ratowników przeszkolonych w obsłudze elektronicznego sprzętu lokalizacyjnego.

W 2022 roku SGPR przeprowadziła 11 interwencji związane z poszukiwaniami zaginionych osób, z tego 8 na terenie powiatu tarnogórskiego pozostałe 3 na terenie województwa śląskiego

KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ w TARNOWSKICH GÓRACH

W ramach nadzoru nad działalnością operacyjną jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Tarnowskich Górach prowadzi kontrole operacyjno-techniczne wszystkich jednostek ochrony przeciwpożarowej powiatu tarnogórskiego.

Łączna liczba członków czynnych w OSP (34 jednostki) w przedziale wiekowym 18-65 lat mogących brać udział w działaniach ratowniczo – gaśniczych wynosi 871 osób. Jednostki OSP w roku 2022 otrzymały dotacje celowe z budżetu państwa na zakup samochodów pożarniczych i sprzętu ratowniczego w kwocie 888 394,00 zł. Poniższa tabela przedstawia przyznane środki finansowe w poszczególnych grupach.

KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ w TARNOWSKICH GÓRACH

Ważniejsze inwestycje remontowo-budowlane wykonane w 2022 roku. Podejmowane prace remontowo-budowlane wynikały ze znacznego zużycia eksploatacyjnego obiektów, instalacji, urządzeń oraz potrzeby modernizacji dostosowania do przepisów obowiązujących w tym zakresie:

− Wykonano konserwację bram garażowych w JRG Tarnowskie Góry

− wyremontowano pomieszczenie kuchni w budynku JRG Tarnowskie Góry

− wyremontowano pomieszczenia szatni czystej w JRG Radzionków

Na bieżąco, we własnym zakresie, strażacy prowadzą doraźne prace konserwacyjne i naprawcze. W 2022 r. Komenda Powiatowa PSP Tarnowskie Góry wzbogaciła się o następujący sprzęt transportowy, ratowniczy i silnikowy:

− nowy pojazd samochód lekki rozpoznawczo-ratowniczy TOYOTA HILUX rocznik 2022 o wartości 180 000,00 zł,

– nowy ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy SCANIA P-410 rocznik 2022 o wartości 1 248 500,00zł.

Stan realizacji inwestycji pn. „Budowa strażnicy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Tarnowskich Górach. Pierwsze postępowanie przetargowe na wykonanie dokumentacji projektowej:

− 21.07.2022 r. Komenda Powiatowa PSP w Tarnowskich Górach ogłosiła postępowanie przetargowe na realizację zadania pn. „Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej budowy Komendy Powiatowej PSP oraz Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP w Tarnowskich Górach”.

− 01.08.2022 r. nastąpiło otwarcie złożonych przez pięciu wykonawców ofert i dokonano wyboru najkorzystniejszej.

− 07.09.2022 r. zawarto umowę z drugim w kolejności Wykonawcą (pierwszy nie spełnił formalnych kryteriów) na wykonanie zadania na kwotę 197 744,00 zł brutto.

− 24.10.2022 r. komisja przetargowa przy Komendzie Powiatowej PSP w Tarnowskich Górach odebrała od Wykonawcy koncepcję architektoniczną.

− 09.11.2022 r. Wykonawca przedstawił opinię górniczo-geologiczną, z której to treści wynikało, iż teren inwestycji mocno obciążony jest pogórniczą eksploatacją oraz występują na nim wyrobiska pionowe i poziome. Bez szczegółowych badań geotechnicznych i geofizycznych terenu planowanej inwestycji trudne jest projektowanie zabezpieczeń inżynierskich przed skutkami deformacji nieciągłych.

− 25.11.2022 r. Komenda Powiatowa PSP w Tarnowskich Górach odstąpiła od umowy na wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej budowy Komendy Powiatowej PSP oraz Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP w Tarnowskich Górach z ww. powodu.

− 03.01.2023 r. po raz kolejny zaproponowano zapłatę wynagrodzenia za prace faktycznie wykonane – łącznie do 10% wartości kompletnego, pełnego zamówienia tj. do kwoty 19 774,40 zł brutto.

Opis podjętych działań po odstąpieniu od umowy na wykonanie dokumentacji projektowej.

− 07.12.2022 r. zlecone zostało wykonanie badań geofizycznych terenu planowanej inwestycji. Badania wykazały obecność anomalii geofizycznych, które mogą wskazywać na występowanie potencjalnych pustek po eksploatacji górniczej.

− W związku z powyższym, w dniu 09.12.2022 r. zlecono wykonanie badań geotechnicznych gruntu wraz z weryfikacją wykrytych anomalii podczas badań geofizycznych. W wyniku przeprowadzonych prac geotechnicznych nie stwierdzono w podłożu struktur osłabionych ani obecności szybów.

− W dniu 09.02.2023 ogłoszenie postępowania przetargowego na realizację zadania pn. „Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej budowy Komendy Powiatowej PSP oraz Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP w Tarnowskich Górach”.

− Otwarcie ofert 20.02.2023r. – postępowanie w toku.”

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Redakcja oraz właściciel Serwisu nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypowiedzi i komentarze publikowane przez użytkowników oraz zastrzega sobie możliwość usunięcia lub edycji komentarzy zawierających treści znieważające lub powszechnie uważane za obelżywe. W momencie dodawania komentarza zapamiętywane zostają adres email oraz adres IP komentującego użytkownika (informacje te nie będa publikowane i wyświetlane).