Środa, 29 listopada 2023r. | Imieniny: Blazeja, Saturnina
Pokaż menu

Informacja o sesji Rady Gminy Świerklaniec i komisjach

25 maja, 2023

Przewodniczący Rady Gminy Świerklaniec zwołuje LXXIX sesję Rady Gminy Świerklaniec VIII Kadencji na środę 31 maja 2023, na godz. 14:30 w Pałacu Kawalera w Świerklańcu.

Informacja o zebraniu sesji

1. Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Raport o stanie Gminy Świerklaniec za 2022 rok:
a) przedstawienie Raportu o stanie Gminy Świerklanie za 2022 rok,
b) debata nad raportem – Radni,
c) debata nad raportem – mieszkańcy,
d) rozpatrzenie projektu uchwały nr 595 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Świerklaniec wotum zaufania.
4. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Świerklaniec za 2022 rok oraz udzielenie Wójtowi Gminy Świerklaniec absolutorium z tego tytułu:
a) omówienie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Świerklaniec za rok 2022 wraz z informacja o stanie mienia Gminy Świerklaniec, sprawozdania finansowego Gminy Świerklaniec za rok 2022,
b) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Świerklaniec,
c) przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Świerklaniec,
d) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach do wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Świerklaniec,
e) dyskusja,
f) rozpatrzenie projektu uchwały nr 596 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Świerklaniec za 2022 rok oraz zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Świerklaniec za 2022 rok,
g) rozpatrzenie projektu uchwały nr 597 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Świerklaniec absolutorium za 2022 rok.
5. Rozpatrzenie projektu uchwały nr 598 w sprawie przyjęcia Programu Redukcji Ubóstwa Energetycznego w Gminie Świerklaniec.
6. Rozpatrzenie projektu uchwały nr 599 w sprawie rozpatrzenia petycji.
7. Rozpatrzenie projektu uchwały nr 600 w sprawie rozpatrzenia petycji.
8. Informacja Wójta Gminy z działalności Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Świerklańcu w 2022 r.
9. Rozpatrzenie projektu uchwały nr 601 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Świerklańcu za 2022 rok.
10. Rozpatrzenie projektu uchwały nr 602 w sprawie wyboru przedstawicieli do Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Świerklańcu.
11. Rozpatrzenie projektu uchwały nr 603 w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Świerklańcu.
12. Rozpatrzenie projektu uchwały nr 604 w sprawie przekazania w 2023 roku środków finansowych na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu służbowego w wersji oznakowanej dla Komendy Powiatowej Policji w Tarnowskich Górach z przeznaczeniem dla Komisariatu Policji w Radzionkowie.
13. Rozpatrzenie projektu uchwały nr 605 w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2023 r.
14. Rozpatrzenie projektu uchwały nr 606 w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świerklaniec na lata 2023- 2038.
15. Informacja o funkcjonowaniu w Gminie Świerklaniec ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
16. Rozpatrzenie projektu uchwały nr 607 w sprawie ustalenia na terenie gminy Świerklaniec stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości kompostujących bioodpady.
17. Rozpatrzenie projektu uchwały nr 608 w sprawie zmiany uchwały Nr LV/399/21 Rady Gminy Świerklaniec z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
18. Rozpatrzenie projektu uchwały nr 609 w sprawie zmiany uchwały nr LXI/469/22 Rady Gminy Świerklaniec z dnia 26 maja 2022 r. w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Świerklaniec w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, zagospodarowania tych odpadów, sposobu ich świadczenia oraz określenia wysokości cen za te usługi.
19. Rozpatrzenie projektu uchwały nr 610 w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
20. Przyjęcie protokołu z sesji w dniu 26.04.2023 r.
21. Sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał Rady Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym oraz innych istotnych dla Gminy spraw.
22. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami.
23. Informacje i komunikaty w sprawach bieżących.
24. Zakończenie.

Materiały

Wspólne posiedzenie Komisji w dniu 30 maja 2023 r.
Gmina Świerklaniec
Świerklaniec – gmina wiejska w województwie śląskim, w powiecie tarnogórskim. Została utworzona 1 października 1924 roku ze zlikwidowanego obszaru dworskiego Świerklaniec[2], a w późniejszych latach była powiększana o sąsiednie wsie. W latach 1975–1998 gmina położona była w województwie katowickim.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Redakcja oraz właściciel Serwisu nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypowiedzi i komentarze publikowane przez użytkowników oraz zastrzega sobie możliwość usunięcia lub edycji komentarzy zawierających treści znieważające lub powszechnie uważane za obelżywe. W momencie dodawania komentarza zapamiętywane zostają adres email oraz adres IP komentującego użytkownika (informacje te nie będa publikowane i wyświetlane).