Wtorek, 28 maja 2024r. | Imieniny: Jaromira, Justa, Justyny
Pokaż menu

Ciepłe mieszkanie czyli kolejne wsparcie do wymiany kopciuchów

25 maja, 2023

Od 26 maja do 31 sierpnia 2023 roku trwać będzie nabór dla właścicieli lokali mieszkalnych w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych zlokalizowanym na terenie gminy Tarnowskie Góry. W ramach Programu można uzyskać dopłatę do przedsięwzięć związanych z wymianą nieefektywnych źródeł ciepła na paliwa stałe (tzw. „kopciuchów”) służących do ogrzewania lokalu mieszkalnego.

Infografika: Ciepłe mieszkanie. Logotypy na dole, od lewej: Urząd Miejski w Tarnowskich Górach, WFOŚiGW w Katowicach i EkoTG.

W ramach Programu istnieje możliwość finansowania przedsięwzięć związanych z demontażem nieefektywnych źródeł ciepła na paliwa stałe służących do ogrzewania lokalu mieszkalnego rozpoczętych nie wcześniej niż od dnia podpisania umowy o dofinansowanie przedsięwzięcia z Miastem Tarnowskie Góry.

Termin zakończenia realizacji przedsięwzięcia nie później niż 15.12.2023 r.

Wnioski mogą składać Beneficjenci uprawnieni do podstawowego, podwyższonego lub najwyższego poziomu dofinansowania.

W  ramach  programu  przewiduje się  w Tarnowskich Górach zawarcie do  100  umów  z  beneficjentami  końcowymi  na  łączną  kwotę dofinansowania w wysokości do 2 227 000,00 zł, w tym:

 1. do 70 umów na podstawowy poziom dofinansowania na łączną kwotę dofinansowania w wysokości do 1 225 000,00 zł,
 2. do 15 umów na podwyższony poziom dofinansowania na łączną kwotę dofinansowania w wysokości do 403 500,00 zł,
 3. do 15 umów na najwyższy poziom dofinansowania na łączną kwotę dofinansowania
  w wysokości do 598 500,00 zł.

Środki na realizację programu przekazywane będą gminie Tarnowskie Góry w formie dotacji ze środków udostępnionych WFOŚIGW przez NFOŚiGW.


Dla kogo dofinansowanie?

Beneficjentem końcowym jest osoba fizyczna posiadająca tytuł prawny wynikający z prawa własności lub ograniczonego prawa rzeczowego do lokalu mieszkalnego, znajdującego się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym.

Dotacja może być udzielona na wymianę źródła ciepła i poprawę efektywności energetycznej w lokalu mieszkalnym znajdującym się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym pod warunkiem, że:

1)  lokal mieszkalny położony jest na terenie gminy Tarnowskie Góry;

2) w lokalu mieszkalnym nie jest prowadzona działalność gospodarcza na powierzchni całkowitej przekraczającej 30% lokalu mieszkalnego.

 

Na jeden lokal mieszkalny może być udzielone jedno dofinansowanie w ramach Programu.

 • Dla beneficjentów końcowych uprawnionych do podstawowego poziomu dofinansowania: Beneficjentem końcowym jest osoba fizyczna o dochodzie rocznym nieprzekraczającym kwoty 120 000 zł, posiadająca tytuł prawny wynikający z prawa własności lub ograniczonego prawa rzeczowego do lokalu mieszkalnego, znajdującego się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, realizująca przedsięwzięcie będące przedmiotem dofinansowania:
 1. stanowiącym podstawę obliczenia podatku, wykazanym w ostatnio złożonym zeznaniu podatkowym zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych;
 2. ustalonym:
  • zgodnie z wartościami określonymi w załączniku do obwieszczenia ministra właściwego do spraw rodziny w sprawie wysokości dochodu za dany rok
   z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów
   o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, obowiązującego na dzień złożenia wniosku oraz
  • na podstawie dokumentów potwierdzających wysokość uzyskanego dochodu, zawierających informacje o wysokości przychodu i stawce podatku lub wysokości opłaconego podatku dochodowego w roku wskazanym w powyższym obwieszczeniu ministra;
 1. z tytułu prowadzenia gospodarstwa rolnego, przyjmując, że z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód roczny w wysokości dochodu ogłaszanego corocznie, w drodze obwieszczenia Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie ustawy
  o podatku rolnym, obowiązującego na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie;
 2. niepodlegającym opodatkowaniu na podstawie przepisów o podatku dochodowym
  od osób fizycznych i mieszczącym się pod względem rodzaju w katalogu zawartym
  w art. 3 lit. c) ustawy o świadczeniach rodzinnych, osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzającym rok złożenia wniosku o dofinansowanie, wykazanym w odpowiednim dokumencie.

W przypadku uzyskiwania dochodów z różnych źródeł określonych powyżej w lit. a) -d), dochody te sumuje się, przy czym suma ta nie może przekroczyć kwoty 120 000 zł.

Wysokość dofinansowania: do 35% faktycznie poniesionych kosztów kwalifikowalnych przedsięwzięcia realizowanego przez beneficjenta końcowego, nie więcej niż 17 500,00 zł na jeden lokal mieszkalny.


 

 • Dla beneficjentów końcowych uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowania: Beneficjentem końcowym uprawnionym do podwyższonego poziomu dofinansowania jest osoba fizyczna realizująca przedsięwzięcie będące przedmiotem dofinansowania, która łącznie spełnia następujące warunki:
 1. posiada tytuł prawny wynikający z prawa własności lub ograniczonego prawa rzeczowego do lokalu mieszkalnego, znajdującego się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym;
 2. przeciętny miesięczny dochód na jednego członka jej gospodarstwa domowego wskazany w zaświadczeniu wydawanym zgodnie z art. 411 ust. 10g ustawy – Prawo ochrony środowiska, nie przekracza kwoty:
  • 1 673 zł w gospodarstwie wieloosobowym,
  • 2 342 zł w gospodarstwie jednoosobowym.

W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej, roczny przychód osoby fizycznej, z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej za rok kalendarzowy, za który ustalony został przeciętny miesięczny dochód wskazany
w zaświadczeniu, o którym mowa w pkt 1) lit. b), nie przekroczył czterdziestokrotności kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów obowiązującym w grudniu roku poprzedzającego rok złożenia wniosku
o dofinansowanie.

Intensywność dofinansowania: do 65% faktycznie poniesionych kosztów kwalifikowalnych przedsięwzięcia realizowanego przez beneficjenta końcowego, nie więcej niż 26 900,00 zł na jeden lokal mieszkalny.


Dla beneficjentów końcowych uprawnionych do najwyższego poziomu dofinansowania: Beneficjentem końcowym uprawnionym do najwyższego poziomu dofinansowania jest osoba fizyczna realizująca przedsięwzięcie będące przedmiotem dofinansowania, która łącznie spełnia następujące warunki:

 1. a) posiada tytuł prawny wynikający z prawa własności lub ograniczonego prawa rzeczowego do lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym;
 2. b) przeciętny miesięczny dochód na jednego członka jej gospodarstwa domowego wskazany w zaświadczeniu wydawanym zgodnie z art. 411 ust. 10g ustawy – Prawo ochrony środowiska, nie przekracza kwoty:
  • 900 zł w gospodarstwie wieloosobowym,
  • 1 260 zł w gospodarstwie jednoosobowym;

 

lub ma ustalone prawo do otrzymywania zasiłku stałego, zasiłku okresowego,
zasiłku rodzinnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego, potwierdzone w zaświadczeniu wydanym na wniosek beneficjenta końcowego, przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, zawierającym wskazanie rodzaju zasiłku oraz okresu, na który został przyznany. Zasiłek musi przysługiwać w każdym z kolejnych 6 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia oraz co najmniej do dnia złożenia wniosku o dofinansowanie.

W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej przez osobę, która przedstawiła zaświadczenie o przeciętnym miesięcznym dochodzie na jednego członka jej gospodarstwa domowego, roczny jej przychód, z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej za rok kalendarzowy, za który ustalony został przeciętny miesięczny dochód wskazany w zaświadczeniu, nie przekroczył dwudziestokrotności kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów obowiązującym w grudniu roku poprzedzającego rok złożenia wniosku
o dofinansowanie.

Intensywność dofinansowania: do 95% faktycznie poniesionych kosztów kwalifikowalnych przedsięwzięcia realizowanego przez beneficjenta końcowego,
nie więcej niż 39 900,00 zł na jeden lokal mieszkalny.


Na co można przeznaczyć dofinansowanie?

Program wspiera zastosowanie:

 • kotła gazowego kondensacyjnego,
 • kotła na pellet drzewny o podwyższonym standardzie,
 • ogrzewania elektrycznego,
 • pompy ciepła powietrze/woda lub pompy ciepła powietrze/powietrze
 • podłączenie lokalu do wspólnego efektywnego źródła ciepła.

Dodatkowo możliwe będzie wykonanie dodatkowo:

 • instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej w lokalu mieszkalnym,
 • instalacji gazowej od przyłącza gazowego / zbiornika na gaz do kotła,
 • wymiany okien i drzwi oddzielających lokal od przestrzeni nieogrzewanej lub środowiska zewnętrznego,
 • wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła w lokalu mieszkalnym,
 • dokumentacji projektowej dotyczącej powyższego zakresu.

 

Minimalne wymagania techniczne w Programie:

 • Wszystkie urządzenia oraz materiały muszą być fabrycznie nowe, dopuszczone do obrotu oraz w przypadku gdy wynika to z obowiązujących przepisów prawa – posiadać deklaracje zgodności urządzeń z przepisami z zakresu bezpieczeństwa produktu (oznaczenia „CE” lub „B”).
 • Jeżeli wynika to z przepisów prawa, usługi muszą być wykonane przez osoby lub podmioty posiadające stosowne uprawienia i pozwolenia oraz przeprowadzone zgodnie z obowiązującym prawem i normami. Więcej informacji w LINKACH podanych na dole strony.  

Najczęściej zadawane pytania: Pytania i odpowiedzi Ciepłe Mieszkanie

 

Gdzie składać wnioski?

W Kancelarii Ogólnej Urzędu Miejskiego w Tarnowskich Górach przy ul. Sienkiewicza 2.

 

Szczegółowe informacje o składaniu i rozpatrywaniu wniosków o dofinansowanie zawarte są w Regulaminie naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć w ramach Programu Priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie”.

Informacje niezbędne do sprawnego wypełnienia wniosku:

 

 1. Imię, nazwisko, PESEL, tel. kontaktowy, adres zamieszkania, adres e-mail
 2. Imię, nazwisko, adres zamieszkania współwłaścicieli (jeśli dotyczy).
 3. Imię, nazwisko, adres zamieszkania współmałżonka (jeśli dotyczy).
 4. Adres zamieszkania/przedsięwzięcia.
 5. Numer księgi wieczystej, numer działki.
 6. Rok wystąpienia o zgodę na budowę dla budynku/lokalu.
 7. Powierzchnia całkowita lokalu mieszkalnego.
 8. Informacje o uzyskanym dochodzie Wnioskodawcy (np. z PIT).
 1. Rodzaj dotychczasowego źródła ciepła i ich liczba.
 2. W przypadku wymiany stolarki okiennej i/lub drzwiowej – liczba okien/drzwi.
 3. Zaświadczenie wydane zgodnie z art. 411 ust. 10g ustawy Prawo ochrony środowiska o dochodach na 1 członka w gospodarstwie domowym – w przypadku beneficjenta uprawnionego do podwyższonego lub najwyższego poziomu dofinansowania nie starsze niż 3 miesiące i wystawione nie później niż data złożenia wniosku.

 Więcej informacji o programie tutaj.


DOKUMENTY:

 

Zarządzenie  Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o udzielenie dofinansowania przedsięwzięć w ramach Programu Priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie”:  https://bip.tarnowskiegory.pl/a,94985,zarzadzenie-nr-24582023-burmistrza-miasta-tarnowskie-gory-z-dnia-23052023-r-w-sprawie-ogloszenia-nab.html

 

Zarządzenie Nr 2457/2023 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 23.05.2023 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu uczestnictwa w ramach Programu Priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie” w gminie Tarnowskie Góry: https://bip.tarnowskiegory.pl/a,94984,zarzadzenie-nr-24572023-burmistrza-miasta-tarnowskie-gory-z-dnia-23052023-r-w-sprawie-wprowadzenia-r.html 

 

Wszystkie dokumenty potrzebne w naborze można znaleźć w załącznikach do obu zarządzeń.

 
Gmina Tarnowskie Góry
Tarnowskie Góry leżą w środkowo-południowej części powiatu tarnogórskiego. Przez miasto przepływa m.in. Stoła (przez Lasowice, Sowice i Strzybnicę), Drama (przez Repty Śląskie) i struga Pniowiec (przez dzielnicę Pniowiec). Miasto leży na skraju Niziny i Wyżyny Śląskiej. Tarnowskie Góry są głównym miastem Garbu Tarnogórskiego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Redakcja oraz właściciel Serwisu nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypowiedzi i komentarze publikowane przez użytkowników oraz zastrzega sobie możliwość usunięcia lub edycji komentarzy zawierających treści znieważające lub powszechnie uważane za obelżywe. W momencie dodawania komentarza zapamiętywane zostają adres email oraz adres IP komentującego użytkownika (informacje te nie będa publikowane i wyświetlane).