Sobota, 15 czerwca 2024r. | Imieniny: Wita, Jolanty
Pokaż menu

Dotacje do usuwania, transportu i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest

12 maja, 2020

Od 5 maja 2020 r. weszły w życie nowe zasady udzielania dotacji do usuwania, transportu i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest. Zgodnie z uchwałą Nr XX/221/2020 z dnia 17 kwietnia 2020 r. w sprawie zasad udzielania osobom fizycznym dotacji celowych na dofinansowanie kosztów związanych z usuwaniem, transportem i unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Tarnowskie Góry, istnieje możliwość ubiegania się o przyznanie dotacji celowej na dofinansowanie kosztów usunięcia, transportu i unieszkodliwienia azbestu, aby otrzymać dotację najpierw trzeba złożyć wniosek i zawrzeć umowę o udzielenie dotacji, a dopiero później przystąpić do realizacji inwestycji.

Dotację mogą otrzymać osoby fizyczne będące właścicielami, współwłaścicielami, posiadaczami lub użytkownikami wieczystymi nieruchomości zlokalizowanych na terenie Gminy Tarnowskie Góry, na których stwierdzono występowanie wyrobów zawierających azbest. Wysokość dotacji wynosi 80% kosztów poniesionych na usunięcie, transport i unieszkodliwienie lub transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest, lecz nie więcej niż 3 000,00 zł.

Jak otrzymać i prawidłowo rozliczyć dotację do usuwania, transportu i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest?

  1. Nieruchomości nieujęte w załączniku nr 5 do w/w Programu (program do pobrania poniżej)

Krok 1
Właściciel/ współwłaściciel /posiadacz/ użytkownik wieczysty, posiadający na swojej nieruchomości wyroby zawierające azbest, które nie zostały ujęte w załączniku nr 5 do Programu występuje pisemnie z wnioskiem o przeprowadzenie weryfikacji*, z której zostanie sporządzony protokół stanowiący załącznik do wniosku o udzielenie dotacji.

Krok 2
Po przeprowadzonej weryfikacji właściciel/ współwłaściciel /posiadacz/ użytkownik wieczysty postępuje zgodnie z pkt. II.

  1. Nieruchomości ujęte w załączniku nr 5 do w/w Programu

Krok 1
Właściciel/ współwłaściciel /posiadacz/ użytkownik wieczysty składa wniosek o udzielenie dotacji (wzór dostępny w Urzędzie i na stronie internetowej Urzędu) wraz z załącznikami:
a) aktualny odpis księgi wieczystej nieruchomości, na której znajdują się wyroby zawierające azbest;
b) stosowną umowę świadczącą o prawie do dysponowania nieruchomością, w przypadku gdy Wnioskodawca nie jest jej właścicielem (gdy dotyczy);
c) ocenę stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest;
d) kopię protokołu z przeprowadzonej weryfikacji * (gdy dotyczy)

  1. e) w przypadku dotacji stanowiącej pomoc de minimis, pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołóstwie (gdy dotyczy):

– wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie , jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie;
– informacje niezbędne do udzielenia pomocy de minimis, których zakres został określony w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. z 2010 Nr 53 poz. 311 z późn. zm.) albo

– informacje niezbędne do udzielenia pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, których zakres został określony w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2010 r. w sprawie informacji składanych przez podmioty ubiegające się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. z 2010 r. Nr 121 poz. 810).

Krok 2
Na podstawie załączonych do wniosku dokumentów zostanie przygotowana umowa dotacji a Wnioskodawca zostanie poinformowany o terminie i miejscu jej podpisania.
Kolejność udzielania dotacji wynikać będzie z kolejności wpływu wniosków.

Krok 3
W ustalonym w umowie terminie Wnioskodawca przystępuje do usunięcia/transportu/unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Krok 4

We wskazanym w umowie dotacji terminie Wnioskodawca przedkłada dokumenty potwierdzające zakończenie prac tj.:

– oryginały rachunków/faktur VAT obejmujących koszty kwalifikowane, wystawionych imiennie na Wnioskodawcę, wraz z dokumentami potwierdzającymi dokonanie ich zapłaty

– informację o wyrobach zawierających azbest, których wykorzystywanie zostało zakończone

– pisemne oświadczenie Wnioskodawcy o oczyszczeniu nieruchomości z wyrobów zawierających azbest dla dotacji udzielonych na transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest lub pisemnego oświadczenia Wykonawcy o prawidłowości wykonania prac oraz o oczyszczeniu terenu z pyłu azbestowego, z zachowaniem właściwych przepisów technicznych i sanitarnych, dla prac polegających na usuwaniu, transporcie i unieszkodliwieniu wyrobów zawierających azbest

– kopię zgłoszenia robót budowlanych nie wymagających uzyskania pozwolenia na budowę lub kopię pozwolenia na budowę, dla robót związanych z demontażem lub usuwaniem wbudowanych wyrobów zawierających azbest, wydane przez odpowiedni organ architektoniczno-budowlany;

– kopię karty przekazania odpadu.

Krok 5

Na podstawie przedłożonych dokumentów obliczona zostanie wysokość dotacji przysługująca Wnioskodawcy (80% kosztów kwalifikowanych, jednak nie więcej niż 3 000 zł). Dotacja zostanie przelana na konto Wnioskodawcy lub wypłacona w kasie Urzędu. Z rozliczenia dotacji sporządzony zostanie protokół, którego kopię Wnioskodawca otrzyma pocztą wraz z oryginałami rachunków/faktur.

Dotacje udzielane będą dla kompletnych wniosków złożonych w danym roku budżetowym, do wyczerpania środków zabezpieczonych na ten cel w budżecie gminy.

*(dot. pkt I) Przez weryfikację rozumie się oględziny nieruchomości nieujętych w załączniku nr 5 do „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Tarnowskie Góry na lata 2012-2032” przyjętego Uchwałą Nr XXIV/300/2012 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 30 maja 2012r. przeprowadzone przez upoważnionych pracowników Urzędu Miejskiego w Tarnowskich Górach, w celu potwierdzenia występowania na jej terenie wyrobów zawierających azbest. O przeprowadzenie weryfikacji Wnioskodawca występuje pisemnie, przed przystąpieniem do demontażu wyrobów zawierających azbest.

Regulamin udzielania dotacji, wzory dokumentów oraz dodatkowe informacje, dostępne są w Wydziale Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Tarnowskich Górach przy ul. Sienkiewicza 2, pok. 63, a dodatkowe informacje udzielane są pod nr telefonu 32 39 33 692.

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych wnioskodawców i osób udzielających pełnomocnictwa, zgodna z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), Dz.U.UE.L.2016.119/1, dostępna jest poniżej.

Pliki do pobrania
Gmina Tarnowskie Góry
Tarnowskie Góry leżą w środkowo-południowej części powiatu tarnogórskiego. Przez miasto przepływa m.in. Stoła (przez Lasowice, Sowice i Strzybnicę), Drama (przez Repty Śląskie) i struga Pniowiec (przez dzielnicę Pniowiec). Miasto leży na skraju Niziny i Wyżyny Śląskiej. Tarnowskie Góry są głównym miastem Garbu Tarnogórskiego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Redakcja oraz właściciel Serwisu nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypowiedzi i komentarze publikowane przez użytkowników oraz zastrzega sobie możliwość usunięcia lub edycji komentarzy zawierających treści znieważające lub powszechnie uważane za obelżywe. W momencie dodawania komentarza zapamiętywane zostają adres email oraz adres IP komentującego użytkownika (informacje te nie będa publikowane i wyświetlane).