Piątek, 24 marca 2023r. | Imieniny: Marka, Gabriela, Katarzyny
Pokaż menu

Konkurs 2023: dofinansowanie dla żłobków niepublicznych

16 listopada, 2022

Burmistrz Tarnowskich Gór ogłasza konkurs ofert na realizację zadania publicznego w dziedzinie organizacji opieki nad dziećmi sprawowanej w formie żłobka/klubu dziecięcego w roku 2023.

 • osoby fizyczne;
 • osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.

 

Rodzaj i zakres zadania

 1. Zadanie polega na organizacji i zapewnieniu opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, polegającej w szczególności na:
 • zapewnieniu dziecku opieki w warunkach bytowych zbliżonych do warunków domowych;
 • zagwarantowaniu dziecku właściwej opieki pielęgnacyjnej i edukacyjnej poprzez prowadzenie zajęć zabawowych z elementami edukacji, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dziecka;
 • prowadzeniu zajęć opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych, uwzględniających rozwój psychomotoryczny dziecka, właściwych dla wieku dziecka;
 • współpracy z rodzicami/opiekunami prawnymi dziecka;
 • zapewnieniu bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu dzieci, zgodnie z obowiązującymi przepisami;
 • zapewnieniu dzieciom opieki przez odpowiednią liczbę personelu o właściwych kwalifikacjach, zgodnie z zapisami określonymi w ustawie o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3;
 1. Ponadto w żłobku/klubie dziecięcym należy:
 • zapewnić każdemu dziecku opiekę w dni robocze od poniedziałku do piątku w wymiarze do 10 godzin dziennie;
 • zapewnić wyżywienie dzieciom objętym opieką, zgodne z wymaganiami dla danej grupy wiekowej wynikającymi z aktualnych norm żywienia dla populacji polskiej, (koszt wyżywienia jest kosztem odrębnym i nie stanowi przedmiotu konkursu);
 • zapewnić opiekę pielęgniarki lub położnej w przypadku, kiedy liczba dzieci w żłobku przekracza 20.
 1. Zadanie realizowane będzie w okresie od 02.01.2023 r. do 31.12.2023 r.
 2. Zadanie może realizować podmiot, który:
  • jest wpisany do rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzonego przez Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry;
  • zapewnia opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3, w tym także dzieciom z niepełnosprawnością;
  • prowadzi żłobek/klub dziecięcy zgodnie z wymaganiami określonymi w ustawie o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3;
  • posiada niezbędną bazę lokalową przystosowaną do realizacji zadania publicznego, spełniającą wymagania określone w ustawie o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 lipca 2014 r. w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych, jakie musi spełniać lokal, w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy (Dz. U. z 2019 r. poz. 72);
  • działa na podstawie statutu oraz zgodnie z regulaminem organizacyjnym, o których mowa w ustawie o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3;
 • posiada kadrę spełniającą wymagania określone w ustawie o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2011 r. w sprawie zakresu programów szkoleń dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym, wolontariusza oraz dziennego opiekuna (Dz. U. z 2020 r. poz. 1205);
 • zapewni realizację zadania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi, treścią niniejszego ogłoszenia oraz zawartą umową.

Na realizację zadania w ramach niniejszego konkursu Gmina planuje przeznaczyć kwotę do 300  000,00  zł (słownie: trzysta tysięcy złotych).

Maksymalna wysokość dofinansowania może wynieść miesięcznie nie więcej niż 200 zł na jedno dziecko w żłobku i 150 zł na jedno dziecko w klubie dziecięcym.

Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12.2022 r. do godziny 15.30 w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miejskiego w Tarnowskich Górach, ul. Rynek 4 lub ul. Sienkiewicza 2 w  zamkniętej kopercie z adnotacją:

„Konkurs ofert na realizację zadania publicznego miasta Tarnowskie Góry w dziedzinie organizacji opieki nad dziećmi sprawowanej w formie żłobka/klubu dziecięcego w roku 2023”

Na kopercie umieścić napis: NIE OTWIERAĆ

Wszystkie wymagane w konkursie dokumenty w załącznikach do zarządzenia poniżej.

 

Pliki do pobrania
Gmina Tarnowskie Góry
Tarnowskie Góry leżą w środkowo-południowej części powiatu tarnogórskiego. Przez miasto przepływa m.in. Stoła (przez Lasowice, Sowice i Strzybnicę), Drama (przez Repty Śląskie) i struga Pniowiec (przez dzielnicę Pniowiec). Miasto leży na skraju Niziny i Wyżyny Śląskiej. Tarnowskie Góry są głównym miastem Garbu Tarnogórskiego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Redakcja oraz właściciel Serwisu nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypowiedzi i komentarze publikowane przez użytkowników oraz zastrzega sobie możliwość usunięcia lub edycji komentarzy zawierających treści znieważające lub powszechnie uważane za obelżywe. W momencie dodawania komentarza zapamiętywane zostają adres email oraz adres IP komentującego użytkownika (informacje te nie będa publikowane i wyświetlane).