Poniedziałek, 22 kwietnia 2024r. | Imieniny: Kai, Leonii, Sotera
Pokaż menu

Tańsze ciepło dla ngo, szkół, instytucji kultury…

29 września, 2022

Przychodnie, szpitale, szkoły, przedszkola, żłobki, organizacje pozarządowe nie przyłączone do sieci ciepłowniczej lub gazowej również będą mniej płacić za ciepło. Aby z tej ulgi skorzystać, powinny złożyć oświadczenia.

Kilka dni temu weszła w życie Ustawa o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw. Przewiduje ona m.in stosowanie od 1 października 2022 do 30 kwietnia 2023 roku tzw. średniej ceny wytwarzanego ciepła z rekompensatą dla tzw. podmiotów wrażliwych, które nie są gospodarstwami domowymi.

Uwaga! Ustawa nie dotyczy tych podmiotów wrażliwych, które korzystają z ogrzewania gazowego z sieci (w Tarnowskich Górach głównie z PGNiG i Tauron). One otrzymają pomoc w ramach tzw. ochrony taryfowej.

Pełna lista uprawnionych do ubiegania się o dodatek określona w ustawie:

 • podmioty udzielające świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;
 • jednostki organizacyjne pomocy społecznej w rozumieniu art. 6 pkt 5 ustawy o pomocy społecznej;
 • noclegownie albo ogrzewalnie, o których mowa w art. 48a ust. 3 albo 4 ustawy o pomocy społecznej;
 • jednostki organizacyjne wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w rozumieniu art. 2 ust. 3 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;
 • podmioty systemu oświaty, o którym mowa w art. 2 ustawy Prawo oświatowe;
 • podmioty tworzące system szkolnictwa wyższego i nauki, o którym mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1-7 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce;
 • podmioty prowadzące żłobek lub klub dziecięcy, a także dzienny opiekun, o których mowa w art. 2 ust. 1 ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3;
 • kościoły lub inne związki wyznaniowe, o których mowa w art. 2 pkt 1 ustawy o gwarancjach wolności sumienia i wyznania;
 • podmioty prowadzące działalność kulturalną w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej;
 • podmioty prowadzące działalność archiwalną, o której mowa w art. 22 ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach;
 • ochotnicze straże pożarne;
 • placówki zapewniającą całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, o której mowa w art. 67 i art. 69 ustawy o pomocy społecznej;
 • rodzinne domy pomocy, o których mowa w art. 52 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej, albo mieszkania chronione, o których mowa w art. 53 tej ustawy;
 • centra integracji społecznej, o którym mowa w art. 3 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym;
 • kluby integracji społecznej, o którym mowa w art. 18 ustawy o zatrudnieniu socjalnym;
 • warsztaty terapii zajęciowej i zakłady aktywności zawodowej w rozumieniu art. 10a ust. 1 ustawy i art. 29 ust 1 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;
 • organizacje pozarządowe albo podmioty w rozumieniu art. 3 ust. 2 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
 • spółdzielnie socjalne w rozumieniu art. 2 ustawy o spółdzielniach socjalnych.

Uwaga! Dodatek ten przysługuje jeżeli wymienione podmioty spełnią określone poniżej warunki:

 • ponoszą koszty zakupu węgla kamiennego, brykietu lub peletu zawierających co najmniej 85% węgla kamiennego, peletu drzewnego albo innego rodzaju biomasy, gazu skroplonego LPG, albo oleju opałowego, wykorzystywanych na cele ogrzewania, w związku z wykonywaniem przez te podmioty ich podstawowej działalności;
 • główne źródło ciepła jest wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków;
 • mają siedzibę oraz prowadzą działalność na terenie Polski.
 • dodatek dla podmiotów wrażliwych wypłaca się na wniosek osoby albo osób uprawnionych do reprezentowania podmiotów.

Aby korzystać ze średniej ceny z rekompensatą, należy do 21 dni od nabycia uprawnień do stosowania takiej ceny złożyć sprzedawcy ciepła oświadczenie

 • o spełnieniu warunków pozwalających zastosować średnią cenę z rekompensatą,
 • z danymi, które pozwolą oszacować ilość ciepła w ww. okresie.

Do wniosku należy dołączyć:

 • oryginały lub kopie poświadczone urzędowo lub notarialnie potwierdzające uprawnienie do reprezentowania podmiotu oraz dokumenty zakupu paliwa będące podstawą do wykonania obliczeń dodatku,
 • dokumenty dotyczące zakup co najmniej 50% średniej rocznej ilości paliwa w roku 2022.

Wniosek (podpisany przez osobę albo osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu) można składać do 30 listopada 2022 r.

Wzory oświadczeń, wzory wypełnienia, arkusze kalkulacyjne dostępne są tu: https://www.gov.pl/web/klimat/do-pobrania-mechanizm-sredniej-ceny-wytwarzania-z-rekompensata

Treść Ustawy dostępna jest tu: https://dziennikustaw.gov.pl/D2022000196701.pdf

Wszelką pomocą, również w przygotowaniu dokumentów, wyjaśnianiu wątpliwości służy ekodoradca tarnogórskiego Urzędu Miejskiego Pan Marek Stebnicki, w poniedziałki w godz. 7.30-17.00, od wtorku do piątku w godz. 7.30-15.30 w Urzędzie Miejskim, ul. Sienkiewicza 2, pokój 74, telefon: 32 39 33 649.
Gmina Tarnowskie Góry
Tarnowskie Góry leżą w środkowo-południowej części powiatu tarnogórskiego. Przez miasto przepływa m.in. Stoła (przez Lasowice, Sowice i Strzybnicę), Drama (przez Repty Śląskie) i struga Pniowiec (przez dzielnicę Pniowiec). Miasto leży na skraju Niziny i Wyżyny Śląskiej. Tarnowskie Góry są głównym miastem Garbu Tarnogórskiego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Redakcja oraz właściciel Serwisu nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypowiedzi i komentarze publikowane przez użytkowników oraz zastrzega sobie możliwość usunięcia lub edycji komentarzy zawierających treści znieważające lub powszechnie uważane za obelżywe. W momencie dodawania komentarza zapamiętywane zostają adres email oraz adres IP komentującego użytkownika (informacje te nie będa publikowane i wyświetlane).