Czwartek, 6 sierpnia 2020r. | Imieniny: Slawy, Jakuba, Oktawiana
Pokaż menu

Dotacja na usunięcie azbestu

30 lipca, 2020
Centrum Usług Publicznych w Zbrosławicach / Adrian Tync - Praca własna / Wikimedia / CC BY-SA 4.0 Centrum Usług Publicznych w Zbrosławicach / Adrian Tync - Praca własna / Wikimedia / CC BY-SA 4.0

Zgodnie z uchwałą Nr XXI/244/2020 z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie zasad udzielania osobom fizycznym dotacji celowych na dofinansowanie kosztów związanych z usuwaniem, transportem i unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Zbrosławice, istnieje możliwość ubiegania się o przyznanie dotacji celowej na dofinansowanie kosztów usunięcia, transportu i unieszkodliwienia azbestu, aby otrzymać dotację najpierw trzeba złożyć wniosek i zawrzeć umowę o udzielenie dotacji, a dopiero później przystąpić do realizacji inwestycji.

Jak otrzymać i prawidłowo rozliczyć dotację do usuwania, transportu i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest?

 1. Nieruchomości nieujęte w załączniku nr 1 do w/w Programu (program do pobrania poniżej) oraz w zarządzeniu w sprawie aktualizacji inwentaryzacji azbestu i wyrobów zawierających azbest ujętych w „Gminnym programie usuwania azbestu i wyrobów azbestowych z Gminy Zbrosławice” przyjętego Uchwałą Nr XIX/224/12 Rady Gminy Zbrosławice z dnia 4 lipca 2012 r. (zarządzenie do pobrania poniżej)
 2. Właściciel/ współwłaściciel /posiadacz/ użytkownik wieczysty, posiadający na swojej nieruchomości wyroby zawierające azbest, które nie zostały ujęte w załączniku nr 1 do Programu występuje pisemnie z wnioskiem o przeprowadzenie weryfikacji*, z której zostanie sporządzony protokół stanowiący załącznik do wniosku o udzielenie dotacji.
  2. Po przeprowadzonej weryfikacji właściciel/ współwłaściciel /posiadacz/ użytkownik wieczysty postępuje zgodnie z pkt. II.
 3. Nieruchomości ujęte w załączniku nr 1 do w/w Programu oraz w zarządzeniu
 4. Właściciel/ współwłaściciel /posiadacz/ użytkownik wieczysty składa wniosek o udzielenie dotacji (wzór dostępny w Urzędzie i na stronie internetowej Urzędu) wraz z załącznikami:
 5. Weryfikacja wniosku w terenie przez upoważnionych przedstawicieli Urzędu Gminy Zbrosławice, w celu potwierdzenia występowania na jej terenie wyrobów zawierających azbest.
 6. Na podstawie załączonych do wniosku dokumentów zostanie przygotowana umowa dotacji a Wnioskodawca zostanie poinformowany o terminie i miejscu jej podpisania.
  Kolejność udzielania dotacji wynikać będzie z kolejności wpływu wniosków.
 7. Wnioskodawca w ustalonym w umowie terminie przystępuje do usunięcia/transportu/unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 8. We wskazanym w umowie dotacji terminie Wnioskodawca przedkłada dokumenty potwierdzające zakończenie prac tj.:

– oryginały rachunków/faktur VAT obejmujących koszty kwalifikowane, wystawionych imiennie na Wnioskodawcę, wraz z dokumentami potwierdzającymi dokonanie ich zapłaty

– informację o wyrobach zawierających azbest, których wykorzystywanie zostało zakończone

– pisemne oświadczenie Wnioskodawcy o oczyszczeniu nieruchomości z wyrobów zawierających azbest dla dotacji udzielonych na transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest lub pisemnego oświadczenia Wykonawcy o prawidłowości wykonania prac oraz o oczyszczeniu terenu z pyłu azbestowego, z zachowaniem właściwych przepisów technicznych i sanitarnych, dla prac polegających na usuwaniu, transporcie i unieszkodliwieniu wyrobów zawierających azbest

– kopię zgłoszenia robót budowlanych nie wymagających uzyskania pozwolenia na budowę lub kopię pozwolenia na budowę, dla robót związanych z demontażem lub usuwaniem wbudowanych wyrobów zawierających azbest, wydane przez odpowiedni organ architektoniczno-budowlany;

– kopię karty przekazania odpadu.

 1. Na podstawie przedłożonych dokumentów obliczona zostanie wysokość dotacji przysługująca Wnioskodawcy (80% kosztów kwalifikowanych, jednak nie więcej niż 3 000 zł). Dotacja zostanie przelana na konto Wnioskodawcy lub wypłacona w kasie Urzędu.Z rozliczenia dotacji sporządzony zostanie protokół, którego kopię Wnioskodawca otrzyma pocztą wraz z oryginałami rachunków/faktur.

Dotacje udzielane będą dla kompletnych wniosków złożonych w danym roku budżetowym, do wyczerpania środków zabezpieczonych na ten cel w budżecie gminy.

Regulamin udzielania dotacji, wzory dokumentów oraz dodatkowe informacje, dostępne są w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy w Zbrosławicach przy ul. Tarnogórskiej 34 w Kamieńcu, a dodatkowe informacje udzielane są pod nr telefonu 32 233 77 97.

kategoria: Powiązane pliki [8]
format Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
pdf Uchwała 20-07-30 13:30 96.59KB
pobierz
plik: Uchwała
pdf Zarządzenie 20-07-30 13:30 279.94KB
pobierz
plik: Zarządzenie
pdf Regulamin 20-07-30 13:30 482.82KB
pobierz
plik: Regulamin
pdf Ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest 20-07-30 13:31 30.76KB
pobierz
plik: Ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest
pdf Informacja o wyrobach azbestowych, których wykorzystywanie zostało zakończone 20-07-30 13:32 24.55KB
pobierz
plik: Informacja o wyrobach azbestowych, których wykorzystywanie zostało zakończone
odt Wniosek_azbest._zał_1odt.odt 20-07-30 13:32 21.89KB
pobierz
plik: Wniosek_azbest._zał_1odt.odt
odt Wniosek_azbest._zał_2.odt 20-07-30 13:32 23.2KB
pobierz
plik: Wniosek_azbest._zał_2.odt
odt Wniosek_azbest.odt 20-07-30 13:33 24.13KB
pobierz
plik: Wniosek_azbest.odtGmina Zbrosławice
Zbrosławice – gmina wiejska w województwie śląskim, w powiecie tarnogórskim. W latach 1975–1998 gmina położona była w województwie katowickim. Gmina Zbrosławice jest trzecią co do wielkości gminą wiejską w województwie śląskim.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Redakcja oraz właściciel Serwisu nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypowiedzi i komentarze publikowane przez użytkowników oraz zastrzega sobie możliwość usunięcia lub edycji komentarzy zawierających treści znieważające lub powszechnie uważane za obelżywe. W momencie dodawania komentarza zapamiętywane zostają adres email oraz adres IP komentującego użytkownika (informacje te nie będa publikowane i wyświetlane).