Niedziela, 26 marca 2023r. | Imieniny: Larysy, Emanyela, Teodora
Pokaż menu

OGŁOSZENIE O OTWARTYM NABORZE LOKALNEJ ORGANIZACJI PARTNERSKIEJ (OPL) W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO POMOC ŻYWNOŚCIOWA (POPŻ) 2014-2020

09 grudnia, 2020
Centrum Usług Publicznych w Zbrosławicach / Adrian Tync - Praca własna / Wikimedia / CC BY-SA 4.0 Centrum Usług Publicznych w Zbrosławicach / Adrian Tync - Praca własna / Wikimedia / CC BY-SA 4.0

Bank Żywności w Częstochowie ogłasza otwarty nabór lokalnej organizacji partnerskiej (OPL) w celu realizacji na terenie Gminy Zbrosławice działań w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (POPŻ) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w Podprogramie 2020.

Podmioty uprawnione do udziału w naborze:

Organizacje pozarządowe i inne instytucje niepubliczne działające na terenie Gminy Zbrosławice.

Cel partnerstwa:

Zapewnienie najuboższym mieszkańcom Gminy Zbrosławice pomocy żywnościowej w okresie: listopad 2020 - sierpień 2021.

Wymagania wobec Partnera:

Podmiot chcący realizować działania w ramach POPŻ 2014-2020 w Podprogramie 2020 jest zobowiązany do zapewnienia i przestrzegania minimalnych standardów określonych w Wytycznych Instytucji Zarządzającej (MRPiPS) dla Instytucji Pośredniczącej i beneficjentów dotyczących działań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w Podprogramie 2020 z dnia 11 maja 2020 r., 15 września 2020 r., 26 listopada 2020 r. tj.:

1.     W obszarze administrowania:

1)     posiadanie zaplecza technicznego, zapewniającego właściwą obsługę dystrybucji żywności, tj. m.in. pomieszczenia do obsługi administracyjnej, telefonu, i o ile to możliwe, komputera,

2)     zapewnienie ogólnodostępnej informacji na stronie internetowej, o ile posiada stronę internetową, zawierającej opis działań realizowanych przez organizację w ramach Podprogramu 2020,

3)     zapewnienie ogólnodostępnej informacji w miejscu realizacji dystrybucji dotyczącej: finansowania POPŻ ze środków UE, kryteriów kwalifikowalności i sposobu kwalifikowania osób do objęcia pomocą żywnościową w ramach Podprogramu 2020, zasad przekazywania artykułów spożywczych oraz możliwości i trybu składania skarg przez osoby najbardziej potrzebujące, dotyczących sposobu realizacji dystrybucji przez organizację,

4)     zapewnienie współpracy z właściwym ośrodkiem pomocy społecznej,

5)     wydawanie żywności wyłącznie w pomieszczeniach, którymi dysponuje organizacja i/lub dostarczenie artykułów spożywczych do miejsc zamieszkania osób najbardziej potrzebujących,

6)     organizowanie dystrybucji żywności w sposób zapobiegający wszelkiej stygmatyzacji i dyskryminacji beneficjentów programu,

7)     prowadzenie niezbędnej dokumentacji oraz weryfikowanie dokumentów uprawniających do skorzystania z pomocy.

2.     W obszarze magazynowania:

1)     posiadanie pomieszczeń magazynowych umożliwiających przechowywanie artykułów spożywczych w warunkach określonych przez producenta,

2)     zapewnienie monitoringu/ochrony za pośrednictwem specjalistycznych firm lub w ramach własnych zasobów i możliwości,

3)     zapewnienie rozładunku i załadunku artykułów spożywczych,

4)     prowadzenie odrębnej ewidencji magazynowej w formie elektronicznej (przy wykorzystaniu specjalistycznego programu komputerowego) bądź w formie papierowej umożliwiającej czytelne wyodrębnienie poszczególnych operacji magazynowych dla Podprogramu 2020 oraz zidentyfikowanie ścieżki dystrybucji poszczególnych partii artykułów spożywczych,

5)     prowadzenie zbiorczej ewidencji magazynowej w ujęciu miesięcznym umożliwiającej prześledzenie dystrybucji każdej partii poszczególnych artykułów spożywczych zgodnie z zasadami określonymi w Wytycznych,

6)     zapobieganie marnotrawieniu żywności poprzez prowadzenie racjonalnej gospodarki magazynowej artykułów spożywczych dostarczonych w ramach Podprogramu 2020.

Szczegółowy opis minimalnych standardów dla OPL znajduje się w Wytycznych MRPiPS pod linkiem:

https://www.gov.pl/web/rodzina/podprogram-2020

Tryb składania wniosków:

1.     Każdy podmiot zobowiązany jest złożyć „Wniosek weryfikujący spełnianie kryteriów uczestnictwa przez organizacje partnerskie lokalne w Programie Operacyjnym Pomoc Żywnościowa 2014-2020 - Podprogram 2020”, stanowiący załącznik do niniejszego ogłoszenia:

- POPŻ20_Wniosek Weryfikacyjny OPL_ver1 Termin składania wniosków: do 9 grudnia 2020 r.

2.     Wniosek (bez załączników) należy przesłać w formie skanu na adres email: oraz drogą pocztową wraz z załącznikami (statut, ewentualne pełnomocnictwa do zawierania zobowiązań) na adres:

Bank Żywności w Częstochowie ul. Żwirki i Wigury 6/14 p.309 42-217 CZĘSTOCHOWA

Dodatkowe informacje dotyczące ogłoszenia i naboru można uzyskać pod numerem telefonu: 34 325 50 36 lub 507 162 616.

Bank Żywności w Częstochowie zastrzega sobie prawo do:

1.     Wyboru kilku lokalnych organizacji partnerskich z terenu gminy.

2.     Unieważnienia naboru bez podawania przyczyny.

3.     Niepodjęcia współpracy w przypadku stwierdzenia rozbieżności pomiędzy stanem faktycznym, a informacjami podanymi we „Wniosku weryfikującym spełnianie kryteriów uczestnictwa przez organizacje partnerskie lokalne w Programie Operacyjnym Pomoc Żywnościowa 2014-2020 - Podprogram 2020”.

Niniejsze ogłoszenie nie stanowi ogłoszenia w rozumieniu przepisów o zamówieniach publicznych oraz o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Prezes Zarządu

Banku Żywności w Częstochowie (-) Norbert Kępiński

kategoria: Powiązane pliki [2]
format Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
pdf POPZ_Wytyczne_Podprogram_2020.pdf 20-12-09 14:14 1.54MB
pobierz
plik: POPZ_Wytyczne_Podprogram_2020.pdf
pdf POPŻ20_Wniosek Weryfikacyjny OPL_ver1_WYSLANIA.pdf 20-12-09 14:14 223.18KB
pobierz
plik: POPŻ20_Wniosek Weryfikacyjny OPL_ver1_WYSLANIA.pdfGmina Zbrosławice
Zbrosławice – gmina wiejska w województwie śląskim, w powiecie tarnogórskim. W latach 1975–1998 gmina położona była w województwie katowickim. Gmina Zbrosławice jest trzecią co do wielkości gminą wiejską w województwie śląskim.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Redakcja oraz właściciel Serwisu nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypowiedzi i komentarze publikowane przez użytkowników oraz zastrzega sobie możliwość usunięcia lub edycji komentarzy zawierających treści znieważające lub powszechnie uważane za obelżywe. W momencie dodawania komentarza zapamiętywane zostają adres email oraz adres IP komentującego użytkownika (informacje te nie będa publikowane i wyświetlane).