Niedziela, 26 marca 2023r. | Imieniny: Larysy, Emanyela, Teodora
Pokaż menu

ZAPYTANIE OFERTOWE

13 lutego, 2023
Centrum Usług Publicznych w Zbrosławicach / Adrian Tync - Praca własna / Wikimedia / CC BY-SA 4.0 Centrum Usług Publicznych w Zbrosławicach / Adrian Tync - Praca własna / Wikimedia / CC BY-SA 4.0

     W związku z realizacją projektu pod nazwą „Wsparcie dla uczniów z Ukrainy - GMINA ZBROSŁAWICE”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego Działanie 11.1 Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego nr RPSL.11.01.06-IZ.01-24-418/22, zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia: Zakup 5 tablic interaktywnych / ekranów dotykowych.

Minimalne wymagania techniczne, zgodnie z poniższym opisem:
przekątna 65 cali, rozdzielczość nominalna 3840 x 2160 (4K Ultra HD) piksele,
panel dotykowy – TAK, czas reakcji plamki 8 ms, jasność 400 cd/m2, kontrast 1200:1,
kąt widzenia pion 178°, kąt widzenia poziom 178°, porty wejścia/wyjścia, 1 x wyjście audio,
2 x RJ-45 (LAN), 2 x USB 3.0, 3 x HDMI, 4 x USB.
Minimalny wykaz akcesoriów: kabel VGA, kabel HDMI, kabel USB dla dotyku, uchwyt ścienny, pisak dotykowy, kabel zasilający, pilot zdalnego sterowania.

I. Opis sposobu obliczenia ceny:
1. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie zamówienia przyjmuje się jako ryczałtowe, a wysokość wynagrodzenia ustala się na podstawie złożonej przez niego oferty.
2. Przez cenę oferty Zamawiający rozumie cenę brutto za całe zadanie objęte przedmiotem zamówienia.
3. Wykonawca nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, nawet jeśli z przyczyn od niego niezależnych, nie mógł przewidzieć wszystkich czynności niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia.
4. Cena musi obejmować wszystkie elementy składające się na przedmiot zamówienia.
II. Miejsce realizacji zamówienia: Urząd Gminy Zbrosławice,
ul. Oświęcimska 2,42 – 674 Zbrosławice
III.. Inne istotne warunki zamówienia:
1. Termin realizacji zamówienia: do 17 marca 2023 r.
2. Gwarancja minimum 24 miesiące
3. Składając ofertę należy wypełnić jej formularz (załącznik nr 1), dołączając:
1. Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych
z Zamawiającym – załącznik nr 2,
2. Kartę techniczną oferowanego sprzętu.
IV. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium:
CENA oferty - waga kryterium – 100% = 100 pkt.
Przyjmuje się, że najwyższą ilość punktów tj. 100 otrzyma cena najniższa wśród cen zawartych w ofertach na wykonanie zamówienia objętego postępowaniem.
Ceny w pozostałych ofertach punktowane będą w oparciu o następujący wzór:
C min
C(x) = ----------- x 100
C(b)
gdzie:
C(x) - ilość punktów przyznana ofercie „x" za kryterium ceny
C min - najniższa zaoferowana cena, spośród wszystkich ofert nie podlegających odrzuceniu
C(b) - cena zaoferowana w ofercie badanej.

V. Termin składania ofert: do dnia 21 lutego 2023 r.
1. Oferty złożone po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane.
2. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz
z upływem terminu składania ofert.

Uwagi:
1. Zamawiający zastrzega, że w przypadku braków formalnych badanej oferty najkorzystniejszej, niejasności lub wątpliwości co do jej treści może wezwać Wykonawcę do jej uzupełnienia lub wyjaśnienia w wyznaczonym przez siebie terminie, chyba że oferta z innych przesłanek podlegałaby odrzuceniu.
2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wyboru kolejnej wśród oferty najkorzystniejszej, jeżeli Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, uchyli się od przyjęcia do realizacji zamówienia dotyczącego przedmiotu niniejszego zapytania ofertowego.
3. Dopuszcza się negocjowanie ceny i innych parametrów oferty z Wykonawcą, który złożył ofertę najkorzystniejszą, dokumentując ten fakt poprzez przedłożenie przez Wykonawcę korekty oferty podstawowej lub notatki z negocjacji.
4. O wyborze oferty Zamawiający powiadomi niezwłocznie uczestników postępowania pocztą elektroniczną. Informacja o wynikach postępowania dostępna również będzie na stronie internetowej Zamawiającego.
5. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może zmienić treść zapytania ofertowego w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert. W przypadku wprowadzenia takiej zmiany, informacja o tym zostanie niezwłocznie umieszczona na stronie internetowej Zamawiającego.

 

kategoria: Powiązane pliki [2]
format Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
pdf Zapytanie ofertowe zał nr 1.pdf 23-02-13 12:13 170.69KB
pobierz
plik: Zapytanie ofertowe zał nr 1.pdf
pdf Zapytanie ofertowe zał nr 2.pdf 23-02-13 12:13 165.77KB
pobierz
plik: Zapytanie ofertowe zał nr 2.pdfGmina Zbrosławice
Zbrosławice – gmina wiejska w województwie śląskim, w powiecie tarnogórskim. W latach 1975–1998 gmina położona była w województwie katowickim. Gmina Zbrosławice jest trzecią co do wielkości gminą wiejską w województwie śląskim.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Redakcja oraz właściciel Serwisu nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypowiedzi i komentarze publikowane przez użytkowników oraz zastrzega sobie możliwość usunięcia lub edycji komentarzy zawierających treści znieważające lub powszechnie uważane za obelżywe. W momencie dodawania komentarza zapamiętywane zostają adres email oraz adres IP komentującego użytkownika (informacje te nie będa publikowane i wyświetlane).